• Мое избранное
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Связанные
  • Редакции абзаца

Отправить по почте

  • 1

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және элеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрық жобасына құжаттама

Қараңыз: Жолдаманы
Қараңыз: Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының сараптамалық қорытындысы
ЖОБА
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және элеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидаларын бекіту туралы
«Әділет органдары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 23-бабы 1-тармағының 9-3) тармақшасын басшылыққа ала отырып, Б¥ЙЫРАМЫН:
1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Республикалық құқықтық ақпарат орталығы» шаруашылық жүрғізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кэсіпорны заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықтың мемлекеттік тіркелуін жэне оның ресми жариялануын;
2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Қазақстан Республикасының
Әділет министрі М. Бекетаев
«КЕЛІСІЛДІ»
Қазақстан Республикасы
¥лттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің Төрағасы
_______________Н. Айдапкелов
2017 жылғы « »
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы__________№____
қаулысымен бекітілген
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық жэне әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық үйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидалары
1. Жалпы ережелер
1. Осы Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидалары (бүдан әрі - Қағидалар) Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын (бұдан әрі - Зерттеулер дерекқоры) жүргізу тәртібін анықтайды.
2. Зерттеулер дерекқоры «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінің платформасында қалыптастырылады және республикалық бюджеттен қаржыландыратын Қазақстан Республикасында өткізілетін мемлекеттік органдардың талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерін, сондай-ақ халықаралық үйымдармен бірлесіп өткізген зерттеулерді (бүдан әрі - зерттеулер) қамтиды.
3. Зерттеулер дерекқорын жүргізуді осы Қағидаларға сәйкес Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Республикалық қүқықтық ақпарат орталығы» республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бүдан эрі - РҚАО) жүзеге асырады.
4. Зерттеулер дерекқорын жүргізудің мақсаты - Қазақстан Республикасында өткізілетін талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерді мемлекеттік органдар талдамалық қүрылымдарының жүмыс деңгейін және зерттеулерге республикалық бюджеттен қаражатты шығындаудың айқындылыған арттыру, сондай-ақ нормашығаршылық жүмысы кезінде зерттеулер материалдарын пайдалану үшін ақпараттандыру.
5. «Аса маңызды», «өте құпия», «қүпия», «жариялаусыз басылымға», «басылым үшін смсс» белгісі бар мемлекеттііс құпияпы жопс зацмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын қүжаттар Зерттеулер дерекқорында орналастыруға жатпайды.  
6. «Қызмет бабында пайдалану үшін» белгісі бар қүжаттарға қолжетімділік «Әкімшілік рәсімдер туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы № 107 Заңына сәйкес жүзеге асырылады.
2. Зерттеулер дерекқорын жүргізу тәртібі
7. Мемлекеттік органдар:
1) Зерттеулер дерекқорында орналастыру үшін жіберілетін қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі (материалды әзірлеу тіліне қарай) зерттеулер көшірмелерінің түпнүсқалармен толық сәйкестігін;
2) РҚАО-ға зерттеулер (есептер, жинақтар, оқулықтар, анықтамалар, баяндамалар жэне соған ұқсас) аяқтағаннан (бектіу, жариялау, қабылдау-өткізу актілерін қабылдау және басқа мезеттен бастап) кейін он жүмыс күні ішінде ұсынуды;
3) тоқсан сайын, есептік тоқсаннан кейінгі айдың он бесінен кешіктірмей РҚАО-ға Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша тоқсан ішінде өткізілген зерттеулер тізбесін өткізілген жіберуді қамтамасыз етуі қажет.
8. Зерттеулерді енгізуді РҚАО олар түскен күннен бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.
9. Мемлекеттік органдардың зерттеулері РҚАО-ға DOC/DOCX электрондық форматпен айырбастау жолымен қабылданған PDF форматта жіберіледі. Қағаз қүжаттарды сканерлеу жолымен қабылданған PDF форматтағы файлдар Зерттеулер дерекқорында орналастыру үшін жол берілмейтін болып табылады.
10. Егер зерттеулер жеке қүжаттар секілді бөліктерді: қосымша, есептер және соған үқсас қосатын болса, онда эрбір қүжат жеке файл ретінде қалыптасады. Әртүрлі тілдердегі қүжаттар жеке файлдарда ресімделеді.
11. Зерттеулерді жіберу кезінде Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулері, оның ішінде халықаралық үйымдармен бірлескен зерттеулері жөнінде мәліметтер осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынылады, бұл ретте зерттеу тақырыбы ескертуде көрсетілген тізімнен тандалады.
12. Зерттеулер дерекқорына қолжетімділік Мемлекеттік органдар Мемлекеттік органдардың бірыңғай көлік ортасы арқылы ұсынылады.
13. Зерттеулер құжаттарын пайдалану барлық авторлық (копирайттар) белгілерін сақтау жэне авторлық туралы басқа хабарламалар кезінде рүқсат етіледі. Зерттеулер базасында орналастырылған мемлекеттік органдар зерттеуперінің қүжаттары коммерциялық мақсатта пайдалануға жатпайды.
Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының республикалық бюджеттен
қаржыландырылатын талдамалық және
әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның
ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен
зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу
қағидаларына 1-қосымша
нысан
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерінің тізбесі
 

Экономика

саласының

атауы

ББС кодтары анықталған зерттеу түрі (қолданбалы, талдамалык, әлеуметтану шы лы қ)

Зерттеуді орындауға жауапты республикалық бюджеттік бағдарлама экімшісінің коды жэне атауы

Соның шегінде зерттеу орындалатын республикалық бюджеттік бағдарламаның атауы

1

2

3

4

5

Кестенің жалгасы
 

Зерттеудің

атауы

Зерттеудің

максаты

және

сипаттамасы

Зерттеуді

өткізу

кезеңі

Зерттеуді орындаған ұйым

Өткізілген зерттеудің практикалық колдану

Ескерту

6

7

8

9

10

11

Қазақстан Республикасы мемлекеттік
органдарының республикалық бюджеттен
қаржыландырылатын талдамалық жэне
әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның
ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен
зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу
қағидаларына 2-қосымша
нысан
Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулері, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулері жөнінде мәліметтер
 

Зерттеу атауы

Зерттеудің аяқталу күні

(к/а/ж)

Зерттеуді жүргізген мемлекеттік орган немесе үйым

Зерттеу

тақырыбы

Зерттеу

авторлары

(гылыми жетекіиі, редактор және tn . б.)

Зерттеудегі

кілтті

сөздер

(тег)

Көлемі

(парацт ар саны)

*Ескерту
Әлеуметтік қамтамасыз ету. Сақтандыру
Ауылшаруашылығы
Бәсекеге қабілеттілік
Білім беру
Денсаулық сақтау
Еңбек
Индустриалды-инновациялық даму
Кэсіпкерлік
Кең қазу саласы
Қаржы
Қауіпсіздік
Қорғаныс
Қүқық
Логистика
Мәдениет
Мемлекеттік басқару
Өндіріс
Салық саласы
Саясат Стандарттау Статистика Сыбайлас жемқорлық Тарих
Халықаралық қатынастар
Экология
Экономика
Электрондық үкімет
Энергетика
«Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық үйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Әділет Министрінің 2017 жылғы «___» ___№ бұйрық жобасына АНЫҚТАМА-НЕГІЗДЕМЕ
 

Көрсетілуі тиіс мәліметтердің тізбесі

Мемлекеттік органның ақпараты

1.

Нормативтік құқықтық актіні ұсынған мемлекеттік орган

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі

2.

Нормативтік құқықтық актіні қабылдау қажеттігінің негіздемесі (нақты мақсаттары, уәждері және нормативтік құқықтық акт қабылданған актіге сілтеме)

«Әділет органдары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18 наурыздағы Заңының 23 -бабы 1- тармағы 9-3) тармақшамен сәйкес Қазақстан Республикасы мемлекеттік органдарының республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерінің, оның ішінде халықаралық үйымдармен бірлескен зерттеулерінің бірыңғай дерекқорын жүргізуді Қазақстан Республикасы Әділет министрі айқындайтын тәртіппен қамтамасыз етіледі.

Жобаны қабылдау мемлекеттік органдар үшін республикалық бюджеттен қаржыландырылатын талдамалық және әлеуметтанушылық зерттеулерге, оның ішінде халықаралық ұйымдармен бірлескен зерттеулерге қолжетімділікті арттыруға мүмкіндік береді.

3.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 6 қазандағы № 568 қаулысымен бекітілген Нормативтік құқықтық актілерді ресімдеу, келісу, мемлекеттік тіркеу және олардың күшін жою қағидаларының 51 -тармағының талаптары ескеріле отырып, олардың күші жойылғаны

Жоқ

 кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалық қорытындыларды ұсынбаған жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттелген бірлестіктері туралы мәліметтер10.

Қазақстан Республикасының ¥лттық кәсіпкерлер палатасының жеке кәсіпкерлік субъектілерінің мүдделерін қозғайтын нормативтік қүқықтық актінің жобасы бойынша сараптамалық қорытындыны үсынуы (үсынбауы) туралы мәліметтер

Талап етілмейді

11.

Заңның 20-бабына сәйкес қоғамдық кеңестің нормативтік құқықтық актінің жобасы бойынша ұсынымдарды ұсынуы (үсынбауы) туралы мәліметтер

Талап етілмейді

12.

Ашық нормативтік қүқықтық актілердің интернет-порталында орналастырылған нормативтік құқықтық актілердің жобаларын көпшілік талқылауы туралы мәліметтер

Ашық нормативтік құқықтық актілерін Интернет-порталда қоғамдық талқылауға орналастырылды

Қазақстан Республикасының
Әділет министрі М. Бекетаев