• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2010 жылғы 14 маусымдағы № 334 бұйрығына қосымша

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца

ЌР ДСМ Медициналыќ жєне фармацевтикалыќ

ќызметті баќылау комитеті Тµраѓасыныњ

2010 жылѓы «__14__»__маусымдаѓы___

«Жања тіркеу куєлігі берілмей отырып

дєрілік заттардыњ тіркеу ќ±жаттарына, нормативтік-

техникалыќ ќ±жаттарѓа, дєрілік заттарды

медициналыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќќа,

Мемлекеттік Тізілімге µзгерістер енгізу туралы»

__334___ б±йрыѓына ќосымша

Жања тіркеу куєлігі берілмей отырып дєрілік заттардыњ тіркеу ќ±жаттарына, нормативтік-техникалыќ
ќ±жаттарѓа,  дєрілік заттарды медициналыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќќа, Мемлекеттік Тізілімге енгізілетін  µзгерістер
 р/к

Тіркеу куєлігініњ нµмірі мен берілген к‰ні

Саудалыќ атауы,

дєрілік т‰рі, дозасы¤ндіруші, елі

¤згеріс т‰рі

(µзгеріс сипаттамасы)

Нормативтік ќ±жаттамаларѓа µзгеріс

Н±сќаулыќќа µзгеріс

1

ЌР-ДЗ-5№003942

10.03.2006

Урсосан250 мг капсул аларПішінді ±яшыќты ќаптама №10, №50, №100

PRO.MED.CS Praha a.s., Че х Республика сы

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Таблетка жабыны массасыныњ (салмаѓыныњ) µзгеруі немесе капсула ќабыѓы массасыныњ (салмаѓыныњ) µзгеруі

(7 тармаќ),

Белсенді субстанция µндірушісініњ (µндірушілерініњ) ауысуы;

Сол µндіруші µндірісініњ жања орныныњ µзгеруі осы µзгеріске ±шырайды (11/в тармаќ),

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Тањбалануы» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-2906-06

2 µзгеріс

Дєрілік затты медициналыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќтар

2

ЌР-ДЗ-5№010249

01.10.2007

Кардилопин®2.5 мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №30

ЭГИС Ф армацевти калыќ зауыты ААЌ ,

Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік затты µндірудегі елеусіз µзгерістер (15 тармаќ),

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту)

ЌР СП 42-3814-07

1 µзгеріс

Талап етілмейді

3

ЌР-ДЗ-5№010250

01.10.2007

Кардилопин®5 мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №30

ЭГИС Ф армацевти калыќ зауыты ААЌ ,

Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік затты µндірудегі елеусіз µзгерістер (15 тармаќ),

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту)

ЌР СП 42-3814-07

1 µзгеріс

Талап етілмейді

4

ЌР-ДЗ-5№010251

01.10.2007

Кардилопин®10 мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №30

ЭГИС Ф армацевти калыќ зауыты ААЌ ,

Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік затты µндірудегі елеусіз µзгерістер (15 тармаќ),

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту)

ЌР СП 42-3814-07

1 µзгеріс

Талап етілмейді

5

ЌР-ДЗ-5№009616

28.12.2005

Анти-Ангин ФормулаПастилк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №12, №24

Натур Продукт Европа Б.В., Нидерл анд

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Изменения дизайна первичной и вторичной упаковки

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту)

ЌР СП 42-2547-05

1 µзгеріс

Талап етілмейді

6

ЌР-ДЗ-5№014121

12.06.2009

Донерум‡лбірлі ќабыќпен ќапталѓан 10 мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №28

Ranbaxy Laboratories Limited, ‡ндістан

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Бµгде ќоспалар» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-4996-08

1 µзгеріс

Талап етілмейді

7

ЌР-ДЗ-5№001425

12.04.2005

ГордоксИ нъекци яѓа арналѓан 100000КИЕ ерітіндіАмпула 10 мл №25

Gedeon Richter Ltd,

Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Тањбалануы» тарауы) (17 тармаќ)

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін бекіту)

ЌР СП 42-2380-05

1 µзгеріс

Талап етілмейді

8

ЌР-БП- 5№004870

27.08.2007

Варилрикс™ ( жел шешекке ќарсы вакцина)инъекцияѓа арналѓан лиофилиз ацияланѓан ±нтаќ, 1 доз а ампул адаѓы 0,5 мл еріткішімен бір жиынтыќта №1Флакон №1

GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Бельгия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Су» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-3451-07

2 µзгеріс

Талап етілмейді

9

ЌР-ДЗ-5№002044

24.06.2005

Квамателинъекция ‰шін ерітінді дайындауѓа арналѓан 20 мг лиофилиз ацияланѓан ±нтаќЌ±ты №5

Gedeon Richter Ltd,

Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Тањбалануы» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-2472-05

1 µзгеріс

Талап етілмейді

10

ЌР-ДЗ-5№012763

04.11.2008

Ко-Диротон®10мг+12,5мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №10, №30

Гродзиск Фармацевти калыќ за уыты Польфа о.о.о Гедеон Рихтер ААЌ, Венгрия тапсырысы бойынша, Польша1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Тањбалануы» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-4750-08

1 µзгеріс

Талап етілмейді

11

ЌР-ДЗ-5№010231

01.10.2007

Вермокс100 мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №6

Гедеон Рихтер ААЌ , Янссен-Силаг фирмасыныњ лицензиясы бойынша , Бельгия, Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Тањбалануы» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-3680-07

1 µзгеріс

Талап етілмейді

12

ЌР-ДЗ-5№012764

04.11.2008

Ко-Диротон®20мг+12,5мг т аблетк аларПішінді ±яшыќты ќаптама №10, №30

Гродзиск Фармацевти калыќ за уыты Польфа о.о.о , Гедеон Рихтер ААЌ , Венгрия тапсырмасы бойынша Польша1 т‰рдегі

5 ќосымша

Дєрілік заттыњ сапасы мен ќауіпсіздігін баќылау жµніндегі нормативтік-техникалыќ ќ±жаттыњ µзгеруі («Тањбалануы» тарауы) (17 тармаќ)

ЌР СП 42-4750-0808

1 µзгеріс

Талап етілмейді

13

ЌР-ДЗ-5№014480

17.09.2009

Биопарокс®Ауыз жєне м±рын арќылы ингаляция жасауѓа арналѓан жоѓарѓы ќысымдаѓы 50мг/10мл ерітінді, 400 доз аБаллон 10 мл

Egis Pharmaceuticals PLC, тіркеу куєлігініњ иесі Les Laboratoires Servier, Франция, Венгрия

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту)

ТНЌ 42-354-09

1 µзгеріс

Талап етілмейді

14

ЌР-ДЗ-5№014584

15.10.2009

Балалар сеппесісыртќа ќолдануѓа арналѓан ±нтаќБанка 40 г

Синтез ААЌ , Р есей Федерация сы

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Тањбалануыныњ µзгеруі

1) Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту, 2) Банкіге арналѓан заттањбада т‰стік гамманыњ сары т‰стен к‰лгін т‰ске дейін µзгеруі; 3) дизайнныњ сыртќы т‰рін жаќсарту ‰шін заттањбада мєтінді біркелкі етіп таратып жазу керек.

ТНЌ 42-224-09

1 µзгеріс

Талап етілмейді

15

ЌР-ДЗ-5№015058

08.12.2009

МедоцефИнъекция ‰шін ерітінді дайындауѓа арналѓан 1 г ±нтаќЌ±ты №100

Medochemie Ltd, Кипр

1 т‰рдегі

5 ќосымша

Тањбалануыныњ µзгеруі (Ќаптама макетін мемлекеттік жєне орыс тілдерінде бекіту)

ТНЌ 42-665-09

1 µзгеріс

Талап етілмейді