• Мое избранное

Отправить по почтеҚР ДСМ Фармацевтикалық бақылау комитеті

Төрағасының 2009 жылғы « 08 » желтоқсан

« Медициналық мақсаттағы бұйымдардың және

медицина техникасының тіркеу құжаттары жиынтығына, Мемлекеттік тізілімге, жаңа тіркеу куәлігі беріле отырып өзгерістер енгізу туралы »

67 бұйрығына қосымшаМедициналық мақсаттағы бұйымдардың және медицина техникасының тіркеу құжаттары жиынтығына,

Мемлекеттік тізілімге, жаңа тіркеу куәлігі беріле отырып енгізілетін өзгерістер

р/к

Тіркеу куәлігінің нөмірі мен берілген күні

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медицина техникасының

ескі редакциясы

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың және медицина техникасының

жаңа редакциясы

Өзгеріс түрі

(өзгеріс сипаттамасы)

1

ҚР-МТ-5№004123

11.07.2007

Fresenius Medical Care AG & Co. KGa A, Германия

Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, Германия

Fresenius Medical Care SMAD бөлімшесі , Франция

1 түрдегі

9 қосымша

Барлық өндірістік үдеріске немесе жартысына арналған өндіріс орнының (орындарының) өзгеруі

30.07.2009 № 13-09 МТ хаттама

2

ҚР-МТ-5№004276

14.09.2007

1. Түрлі-түсті СК монитор 17 ", 2. Электронды-сәулелі түтіктер, 3. плат алар : интерфейс тік, бақыланатын, мұрағаттайтын және басқаратын , 4. микро сызбалар : есте сақтау аппаратының , интерфейс тің , басқаратын , 5. блок тар : жазулар және деректерді өңдеу , 6. желілік датчик тер , жалпақ жолақты : L9-3( 3-9 МГц), L8-4 (4-8 МГц), L12-5 (5-12 МГц), L17-5 (5-17 МГц), интраопераци ялық , L15-7io (7-15 МГц);

? конвекс
тік датчик тер , жалпақ жолақты C5-2 - (2-5 МГц), C5-1 (1-5 МГц), C8-5 (5-8 МГц),C9-4 (4-9 МГц), V6-2 ( 2-6 МГц), эндовагиналь ді С8-4v (4-8 МГц), 3D9-3v (3-9 МГц), жолақішілік , С9-5ec (5-9 МГц,), 7. датчик тер : сектор лық , матри цалық , жалпақ жолақты : X3-1(1-3 МГц); сектор лық , жалпақ жолақты : S5-1 (1-5 МГц), S4-1 (1-4 МГц); өңеш арқылы S7-2omni (2-7 МГц); үздіксіз-толқынды D2cwc (2 МГц); импульс тік-толқынды D2tcd (2 МГц), 8. биопси ялық ұштықтар , 9. аяқпен ауыстырып қосқыш ( басқыш ), 10. қорек бло гы , 11. спектраль ді допплер лік блок, 12. датчиктерге арналған пластмасс алы бекіткіштер және ұштықтар , 13. терморегистратор, 14. терми ялық қағаз таспасы , 15. ЭКГ ұштастыруға арналған құрылғы , 16. ЭКГ түсіруге арналған электродтар , 17. дисковод, 18. стабилизатор, 19. датчиктерді қосу порт ы , 20. кабел дер , 21. жанасатын элемент тер , 22. электр лі өткізгіштер , 23. трансформатор лар , 24. стабилизатор лар , 25. сақтандырғыштар , 26. басқару консол і , 27. ауыстырып қосқыштар ; реле; электрлі өзгерткіштер ; арнайы бейімдегіштер , 28. бейне-жазба блогы , 29. электр лі шамдар , 30. тасығыштардағы жұмыс бағдарламасының пакеті , 31. қорек көзі , 32. айырықтар , 33. басқару панел і , 34. мембран алар , 35. тығыздағыш шығыршық , 36. аккумулятор лық батаре ялар , 37. арнайы тышқан және трэкболл

1. Түрлі-түсті СК монитор,

2. Қорек б ло гы ,

3. Спектраль ді допплер лік блок,

4. Датчиктерге арналған п ластмасс алы бекіткіштер және ұштықтар ,

5. Терморегистратор,

6. Т ерми ялық қағаз таспасы ,

7.ЭКГ ұштастыруға арналған құрылғы , 8. ЭКГ түсіруге арналған электродтар ,

9.Дисковод,

10. Стабилизатор,

11. Датчиктерді қосу порт ы ,

12. Электронды-сәулелі түтіктер,

13. Кабел дер ,

14. Жанасатын элемент тер ,

15. Э лектр лі өткізгіштер ,

16. Трансформатор лар ,

17. Стабилизатор лар ,

18. Сақтандырғыштар ,

19. Басқару к онсол і ,

20. Ауыстырып қосқыш ,

21. Реле,

22. Электрлі өткізгіштер ,

23. Плат алар - интерфейс тік , бақылайтын , мұрағаттайтын және басқаратын ,

24. Арнайы бейімдегіштер,

25. Бейнежазу блогы,

26. Электр шамдары,

27. Тасығыштардағы жұмыс бағдарламасының пакеті,

28. Қорек көзі,

29. Айырық,

30. Басқару панелі,

31. Мембраналар,

32. тығыздағыш шиыршықтар,

33. Аккумуляторлық батареялар,

34. Микросызбалар – есте сақтау аппаратының, интерфейстік, басқаратын,

35. Арнайы тышқан және трэкболл,

36. Жазу және деректерді өңдеу блогы,

37. Желілік датчиктер, жалпақ жолақты - L9-3( 3-9 МГц), L8-4 (4-8 МГц), L12-5 (5-12 МГц), L17-5 (5-17 МГц), VL13-5 (5-13 МГц) интраоперациялық, L15-7io (7-15 МГц); конвекстік датчиктер, жалпақжолақты C5-2 - (2-5 МГц), C5-1 (1-5 МГц), C8-5 (5-8 МГц), C9-4 (4-9 МГц), V6-2 ( 2-6 МГц), эндовагинальді С8-4v (4-8 МГц), 3D9-3v (3-9 МГц), жолақішілік, С9-5ec (5-9 МГц,),

38. Датчиктер - секторлық, матрицалық, кең жолақты- X3-1(1-3 МГц); секторлық, жалпақжолақты - S5-1 (1-5 МГц), S4-1 (1-4 МГц); өңешарқылы S7-2omni (2-7 МГц), T6H; үздіксіз-толқынды D2cwc (2 МГц); импульсті-толқынды D2tcd (2 МГц),

39. Биопсиялық ұштықтар, 40. Аяқпен ауыстырып қосқыш (басқыш)

1 түрдегі

9 қосымша

Өндірушінің, бастапқы материалдардың, негізгі және қосымша бөлшектер атауларының өзгеруі

(7 тармақ)

22.10.2009 № 18-09 МТ хаттама