• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2009 жылғы 28 желтоксандағы № 117 бұйрығына қосымша
Внимание! Документ утратил силу с 10.12.2018 г.

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца


 

ЌР ДСМ Медициналыќ жєне

фармацевтикалыќ ќызметті

баќылау комитеті тµраѓасыныњ

«Ќазаќстан Республикасында

дєрілік заттарды мемлекеттік

тіркеу, ќайта тіркеу туралы»

2009 жылѓы «28» желтоќсандаѓы

117 б±йрыѓымен бекітілген

Мемлекеттік тіркеуге, ќайта тіркеуге жатќызылѓан жєне Ќазаќстан Республикасыныњ аумаѓында медициналыќ ќолдануѓа р±ќсат етілген дєрілік препараттар тізбесі

Осы Бұйрық күшін жойды ҚР Денсаулық сақтау министрінің 10.12.2018 жылғы № 696 Бұйрығына сәйкеср/к

Саудалыќ атауы (халыќаралыќ патенттелмеген атауы)

[ ќ±рамы ]

Тіркеу т‰рі

АТ Ж коды

Шыѓарылу т‰рі

Дайындау-шы-ф ирма , µндіруші-ел

ДЗ-ќа норматив-тік –техникалыќ ќ±жат нµмірі (СП, НЌ, ФБ, УФБ, ТНЌ)

Медицина-лыќ ќолдану жµніндегі н±сќаулыќ, ќаптамалар мен заттањба-лардыњ макеті

Тіркеу нµмірі

Рецептпен/Рецептісіз

Тіркеу жылы

( жыл )

Саќтау мерзімі ( жыл )


 

1

Тербинафин гидрохлорид

(Тербинафин)

Ќайта тіркеу

-

¦нтаќ

субстанция

Пакет

Hetero Labs Limited

( µтініш беруші : А Ќ Нобел Алмат ы Фармацевти калыќ Фабрика сы ,

Ќ аза ќ стан)

‡НДІСТАН

ТНЌ 42-692-09

-

ЌР-ДЗ- 5№015119

-

5

5