• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2011 жылғы 2 қарашадағы № 614 бұйрығына қосымша

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзацаУтвержден

приказом Председателя

Комитета контроля медицинской

и фармацевтической деятельности МЗ РК

от "2" ноября 2011 г.

№614

"О государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств в Республике Казахстан"

ҚР ДСМ Медициналық жғне

фармацевтикалық қызметті

бақылау комитеті тµраѓасыныњ

міндетін атқарушыныњ

2011 жылѓы «2»
қарашадаѓы

«Қазақстан Республикасында

дғрілік заттарды мемлекеттік

тіркеу, қайта тіркеу туралы»

№614 б±йрыѓымен бекітілген

Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылѓан жғне Қазақстан Республикасыныњ аумаѓында медициналық қолдануѓа р±қсат етілген дғрілік препараттар тізбесі

Торговое название (международное непатентованное название)

[состав]

Тип регистации

Код АТС

Форма выпуска

Фирма-изготовитель,

страна-производитель

Номер нормативно-технического документа на ЛС (СП, НД, ФС, ВФС)

Инструкция по медицинскому применению, макеты упаковок и этикеток

Регистрационный номер

РЦ/

ОТС

Срок регистрации

(лет)

Срок хранения

(лет)

р/к

Саудалық атауы (халықаралық патенттелмеген атауы)

[қ±рамы]

Тіркеу т‰рі

АТЖ коды

Шыѓарылу т‰рі

Дайындаушы-фирма,

µндіруші-ел

ДЗ-қа нормативтік –техникалық қ±жат нµмірі (СП, НҚ, ФБ, УФБ, ТНҚ)

Медициналық қолдану жµніндегі н±сқаулық, қаптамалар мен заттањбалардыњ макеті

Тіркеу нµмірі

Рецептпен/Рецептісіз

Тіркеу жылы

(жыл)

Сақтау мерзімі (жыл)1

Физионил 40 глюкозамен

[Глюкоза моногидраты, Кальций хлорид
ініњ дигидраты, Магний хлоридініњ гексагидраты, Натрий хлорид і , Натрий гидрокарбонаты, Натрий лактаты]

Тiркеу

B05D Перитонеальді диализге арналѓан препараттар

Глюкозамен перитонеальді диализге арналѓан 2,27% е рітінді

2000 мл
к онтейнер

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

ТНҚ 42-3288-11

Бар

ҚР-ДЗ-5№018377

Рецептпен

5

2 жыл2

Физионил 40 глюкозамен

[Глюкоза моногидраты, Кальций хлорид
ініњ дигидраты, Магний хлоридініњ гексагидраты, Натрий хлорид і , Натрий гидрокарбонаты, Натрий лактаты]

Тiркеу

B05D Перитонеальді диализге арналѓан препараттар

Глюкозамен перитонеальді диализге арналѓан 1,36% е рітінді

2000 мл
к онтейнер

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

ТНҚ 42-3288-11

Бар

ҚР-ДЗ-5№018378

Рецептпен

5

2 жыл УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

РГП на ПХВ «Национальный Центр

экспертизы лекарственных средств,

изделий медицинского назначения и

медицинской техники»

____________________ А. Нуртаев

«____» __________________ 2011 г.

Заключение

о безопасности, эффективности и качестве лекарственного средства, заявленного на государственную регистрацию, перерегистрацию в Республике Казахстан Национальный Центр экспертизы лекарственных средств сообщает результаты экспертизы на безопасность, эффективность лекарственных средств при государственной регистрации, перерегистрации в Республике Казахстан

п/п

Торговое название (международное непатентованное название), [состав]

Лек. форма, дозировка, концентрация, объем, способ введения, количество доз в упаковке

Фирма-изготовитель, страна- производитель

Тип регистации

Защищенность охранным документом в РK

Заключение первичной экспертизы

Заключение аналитической экспертизы

Заключение Фармакопейного Центра

Заключение Фармакологического Центра

1

Физионил 40 с глюкозой[Глюкозы моногидрат, Кальция хлорид дигидрат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия хлорид, Натрия гидрокарбонат, Натрия лактат]

Раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27%

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

Регистрация

Нет

Рекомендован

Протокол № 96-11 19.07.2011

Положительное

Отчет № 107204 от 22.08.2011, ИЦ г. Алматы

Рекомендован сроком на 5 лет

Протокол № 20-11 05.10.2011

Рекомендован сроком на 5 лет

Протокол № 17-11 22.09.2011

2

Физионил 40 с глюкозой[Глюкоза моногидрат, Кальция хлорид дигидрат, Магния хлорида гексагидрат, Натрия хлорид, Натрия гидрокарбонат, Натрия лактат]

Раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36%

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

Регистрация

Нет

Рекомендован

Протокол № 96-11 19.07.2011

Положительное

Отчет № 107205 от 23.08.2011, ИЦ г. Алматы

Рекомендован сроком на 5 лет

Протокол № 20-11 05.10.2011

Рекомендован сроком на 5 лет

Протокол № 17-11 22.09.2011

 Зам.генерального директораСабденалиев Д. М.Начальник отделаКесикова А.А.ИсполнительЕсенбеков Р.С.

 БЕКІТЕМІН

«Дғрілік заттарды, медициналық

мақсаттаѓы б±йымдарды жғне медицина техникасын сараптау ±лттық

орталыѓы» ШЖҚ РМК

Бас директор

____________________ А. Н±ртаев

«____» __________________ 2011 ж.

Дғрілік заттардыњ, оныњ ішінде медициналық б±йымдардыњ қауіпсіздігін, тиімділігін, сапасын

тіркеу деректеріне енгізілген µзгерістердіњ ғсері туралы

қорытынды

Дғрілік заттарды сараптау ±лттық орталыѓы дғрілік заттардыњ қауіпсіздігін, тиімділігін, сапасын

тіркеу деректеріне енгізілген µзгерістердіњ сараптау нғтижелерін хабарлайды:

р/с

Саудалық атауы (халықаралық патенттелмеген атауы), [қ±рамы]

Дғрілік т‰рі, дозасы, концентрациясы, кµлемі, енгізу тғсілі, қаптамадаѓы доза мµлшері

Дайындаушы-фирма,

µндіруші-ел

Тіркеу т‰рі

ҚР-да қорѓау қ±жатымен қорѓалуы

Бастапқы сараптау қорытындысы

Талдамалық сараптау қорытындысы

Фармакопея орталыѓыныњ қорытындысы

Фармакология орталыѓыныњ қорытындысы

1

Физионил 40 глюкозамен[Глюкоза моногидраты, Кальций хлорид
ініњ дигидраты, Магний хлоридініњ гексагидраты, Натрий хлорид і , Натрий гидрокарбонаты, Натрий лактаты]

Глюкозамен перитонеальді диализге арналѓан 2,27% е рітінді

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

Тiркеу

Жоқ

¦сынылѓан

19.07.2011 № 96-11 хаттама

Оњ

Алматы қ. СО
22.08.2011 №107204 есеп

5 жыл мерзімге ±сынылѓан

05.10.2011 № 20-11 хаттама

5 жыл мерзімге ±сынылѓан

22.09.2011 № 17-11 хаттама

2

Физионил 40 глюкозамен[Глюкоза моногидраты, Кальций хлорид
ініњ дигидраты, Магний хлоридініњ гексагидраты, Натрий хлорид і , Натрий гидрокарбонаты, Натрий лактаты]

Глюкозамен перитонеальді диализге арналѓан 1,36% е рітінді

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

Тiркеу

Жоқ

¦сынылѓан

19.07.2011 № 96-11 хаттама

Оњ

Алматы қ. СО
23.08.2011 №107205 есеп

5 жыл мерзімге ±сынылѓан

05.10.2011 № 20-11 хаттама

5 жыл мерзімге ±сынылѓан

22.09.2011 № 17-11 хаттама

Бас директордыњ орынбасарыСабденалиев Д. М.Бµлім бастыѓыКесикова А.А.ОрындаушыЕсенбеков Р.С.