• Мое избранное
  • Сохранить в Word
  • Сохранить в Word
    (альбомная ориентация)
  • Сохранить в Word
    (с оглавлением)
  • Сохранить в PDF
  • Отправить по почте
Документ показан в демонстрационном режиме! Стоимость: 240 тг/год

Отправить по почтеУтвержден

приказом Председателя

Комитета контроля медицинской

и фармацевтической деятельности МЗ РК

от "2" ноября 2011 г.

№614

"О государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств в Республике Казахстан"

ҚР ДСМ Медициналық жғне

фармацевтикалық қызметті

бақылау комитеті тµраѓасыныњ

міндетін атқарушыныњ

2011 жылѓы «2»
қарашадаѓы

«Қазақстан Республикасында

дғрілік заттарды мемлекеттік

тіркеу, қайта тіркеу туралы»

№614 б±йрыѓымен бекітілген

Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылѓан жғне Қазақстан Республикасыныњ аумаѓында медициналық қолдануѓа р±қсат етілген дғрілік препараттар тізбесі

Торговое название (международное непатентованное название)

[состав]

Тип регистации

Код АТС

Форма выпуска

Фирма-изготовитель,

страна-производитель

Номер нормативно-технического документа на ЛС (СП, НД, ФС, ВФС)

Инструкция по медицинскому применению, макеты упаковок и этикеток

Регистрационный номер

РЦ/

ОТС

Срок регистрации

(лет)

Срок хранения

(лет)

р/к

Саудалық атауы (халықаралық патенттелмеген атауы)

[қ±рамы]

Тіркеу т‰рі

АТЖ коды

Шыѓарылу т‰рі

Дайындаушы-фирма,

µндіруші-ел

ДЗ-қа нормативтік –техникалық қ±жат нµмірі (СП, НҚ, ФБ, УФБ, ТНҚ)

Медициналық қолдану жµніндегі н±сқаулық, қаптамалар мен заттањбалардыњ макеті

Тіркеу нµмірі

Рецептпен/Рецептісіз

Тіркеу жылы

(жыл)

Сақтау мерзімі (жыл)1

Физионил 40 глюкозамен

[Глюкоза моногидраты, Кальций хлорид
ініњ дигидраты, Магний хлоридініњ гексагидраты, Натрий хлорид і , Натрий гидрокарбонаты, Натрий лактаты]

Тiркеу

B05D Перитонеальді диализге арналѓан препараттар

Глюкозамен перитонеальді диализге арналѓан 2,27% е рітінді

2000 мл
к онтейнер

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

ТНҚ 42-3288-11

Бар

ҚР-ДЗ-5№018377

Рецептпен

5

2 жыл2

Физионил 40 глюкозамен

[Глюкоза моногидраты, Кальций хлорид
ініњ дигидраты, Магний хлоридініњ гексагидраты, Натрий хлорид і , Натрий гидрокарбонаты, Натрий лактаты]

Тiркеу

B05D Перитонеальді диализге арналѓан препараттар

Глюкозамен перитонеальді диализге арналѓан 1,36% е рітінді

2000 мл
к онтейнер

Бакстер Хелскеа С.А.,

ИРЛАНДИЯ

ТНҚ 42-3288-11

Бар

ҚР-ДЗ-5№018378

Рецептпен

5

2 жыл