• Мое избранное
ҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті төрағасының 2009 жылғы 22 қаңтардағы № 28 бұйрығына қосымша
Внимание! Документ утратил силу с 10.12.2018 г.

Отправить по почте

Toggle Dropdown
  • Комментировать
  • Поставить закладку
  • Оставить заметку
  • Информация new
  • Редакции абзаца


 

ҚР ДСМ Ф армацевти калық бақылау

комитеті Төрағасының

" Қазақстан Республикасында медицина техникасы және медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу туралы"

2008 ж " 22 " қантар

28 бұйрығымен БЕКІТІЛГЕН


 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеуден өткізуге ұсынылған және медицинада қолдануға рұқсат етілген медицина техникасы және медициналық мақсаттағы бұйымның тізбесі

Осы Бұйрық күшін жойды ҚР Денсаулық сақтау министрінің 10.12.2018 жылғы № 696 Бұйрығына сәйкесп/п

Бұйымның атауы

Т іркеу түрі

Жиынтығы

Қысқаша техни калық сипаттама (техн и ка лық спецификация, сипаттама )

Өндіруші - ф ирма, елі

Тіркеу н ө м і р і

Тіркеу мерзімі

1

Қансарысуынан билирубин ді анықтауға арналған Билирубин BIL 100S реактив тер жиынтығы


 

 


 

Тіркеу

1. 1 р еактив: 1х60, 2. 2 р еактив: 1х120, 3. 3 р еактив: 1х120, 4. 4 р еактив: 1х10, 5. 5 р еактив: 1 құты, 6. 6 р еактив: 1 құты

Қ ансарысуындағы б илирубин ді анықтау . Әдіс: Йендрашек және Гроф бойынша модификация. Техникалық сипаттамалар:

- 100 анықтау
жүргізуге арналған жиынтық

- реакция жүру уақыты 15 минут

- Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005913

5

2

 

Қансарысуындағы немесе несептегі креатининді анықтауға арналған Креатинин CREAT 100 реактивтер жиынтығы


 

Тіркеу

1. 1 Реактив: 1құты, 2. 2 Реактив: 1 құты, 3. 3 Реактив: 1х55, 4. 4Реактив: 1х55, 5. 5 Реактив: 1х55

Қансарысуындағы немесе несептегі креатининді анықтау. Әдіс: Яффе бойынша , протеин сіздендірумен модификация. Техникалық сипаттамалар:

- 100 анықтауға
арналған жиынтық

-
реакция жүру уақыты 20 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005914

5

3

Қансарысуындағы тимол сынамасын анықтауға арналған ТТТ300 Тимол сынамасы реактив тер жиынтығы


 

 

Тіркеу

1. 1 реактив: 1х17, 2. 2 реактив: 1х11, 3. 3 реактив: 1х5

Қансарысуындағы тимол сынамасын анықтау . Әдіс: турбидиметриялы қ . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 1000 мл

-
реакция жүру уақыты 30 минут

- Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005915

5

4

Г люкоз ан ы GOD-POD әдісімен ферментатив ті анықтауға арналған Оксохром глюкоза CLU 250 ES реактив тер жиынтығы


 

 

Тіркеу

1. 1 реактив: 1 құты, 2. 2 реактив: 1х250, 3. 3 реактив: 1х20

Б иологи ялық сұйықтықтардан глюкоз ан ы анықтау . Әдіс: ферментатив ті , г люкооксидаз а және пероксидаз амен , стандарт пен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл

-
реакция жүру уақыты 15 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005916

5

5

Б иологи ялық материал дан хлорид терді фотометри ялық анықтауға арналған Хлорид тер CL L 1х250 сұйық реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 1х250, 2. R2 стандарт: 1х5

Б иологи ялық материал дан хлорид терді анықтау. Әдіс: сынап тиоцианат ы м ен .

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл

- реакция жүру уақыты 5 минут

- Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005917

5

6

Қансарысуындағы, плазм адағы және несептегі органи калық емес фосфор ды УФ фотометри ялық анықтауға арналған Фосфор P UV L 1x250 сұйық реагенттер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 1х250, 2. R2 стандарт: 1х5

Қансарысуындағы, плазм адағы және несептегі органи калық емес фосфор ды анықтау . Әдіс: аммоний молибдатымен УФ. Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл

-
реакция жүру уақыты 5 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005918

5

7

Қансарысуындағы, плазм адағы және несептегі кальци йді фотометри ялық анықтауға в арналған Кальций CA L 1x250 сұйық реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 1х250, 2. R2 стандарт: 1х5

Қансарысуындағы, плазм адағы және несептегі кальци йді анықтау. Әдіс: фотометри ялық , III арсеназо мен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл

-
реакция жүру уақыты 5 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005919

5

8

Қансарысуындағы сілтілік фосфотаз ан ы ң каталити калық белсенділігін анықтауға арналған Сілтілік фосфатаза АLР 6x55 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. 1реактив: 6х55, 2. 2 реактив: 2х150, 3. 3 реактив: 1х5

Қансарысуындағы сілтілік фосфотаз ан ы ң каталити калық белсенділігін анықтау . Әдіс: киЖоқик алық , 4 - нитрофенил-фосфат пен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 330 мл

-
реакция жүру уақыты 9 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі биохими ялық анализатор ларда қолмен киЖоқик алық жасалады ,

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005920

5

9

Қансарысуындағы креатинкиназ аның каталитик алық концентраци ясын анықтауға арналған Креатинкиназа СК 50 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив: 1х5, 2. 2 реактив: 1х55, 3. 3 реактив: 1х55, 4. 4 реактив: 1х35, 5. 5 реактив 5: 1 доза, 6. 6 реактив: 1 доза, 7. 7 реактив: 5 доз, 8. 8 реактив: 2 доза

Қансарысуындағы креатинкиназ аның каталитик алық концентраци ясын анықтау . Әдіс: креатининм ен , ванадат және аммони й молибдат ы м ен Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы реактив көлемі 210 мл жиынтық

-
реакция жүру уақыты 75 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005922

5

10

Қансарысуындағы лактатдегидрогеназаның каталитикалық концентрациясын анықтауға арналған Лактатдегидрогеназа LD 50 реактивтер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив: 1 құты, 2. 2 реактив: 1 доза, 3. 3 реактив: 1х35, 4. 4 реактив: 2х15, 5. 5 реактив: 2х15, 6. 6 реактив: 2х14, 7. 7 реактив: 5 доза

Қансарысуындағы лактатдегидрогеназаның каталитикалық концентрациясын анықтау Әдіс: лактат пен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы реактив көлемі 130 мл жиынтық

- реакция жүру уақыты 20 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005923

5

11

Биологиялық сұйықтықтардан магнийді фотометриялық анықтауға арналған Магнийлер MG L 2х125сұйық реагенттер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 1х125, 2. R2 реагент: 1х125, 3. R3 стандарт: 1х5

Биологиялық сұйықтықтардан магнийді анықтау . Әдіс: калмагит пен және ЭГТА-мен.

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл

- реакция жүру уақыты 5 минут

- Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

РК-МТ-5№005924

5

12

Қансарысуындағы мыс концентраци ясын анықтауға арналған М ыс СU 35 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив: 1х2, 2. 2 реактив: 1х50, 3. 3 реактив: 1 құты, 4. 4 реактив: 1х50

Қансарысуындағы мыс концентраци ясын анықтау . Әдіс: батокупроинм ен .

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 100 мл

- реакция жүру уақыты 45 минут

- Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚР -МТ-5№005925

5

13

Несеп және қансарысуындағы мочевинаны анықтауға арналған Мочевина ферментатив ті UREA 200 ENZ реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив 1: 1 құты, 2. 2 реактив: 1 құты, 3. 3 реактив: 1 құты, 4. 4 реактив: 1х20, 5. 5 реактив: 1х10

Несеп және қансарысуындағы мочевинаны анықтау . Әдіс: ферментатив ті , Бертелот бойынша модификация. Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 900 мл

-
реакция жүру уақыты 25 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005926

5

14

Қансарысуындағы жалпы липид терді анықтауға арналған Жалпы липид тер ТL 180 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1.1 реактив: 1х8, 2. 2 реактив: 1х290

Қансарысуындағы жалпы липид терді анықтау . Әдіс: фосфованилин және күкірт қышқылымен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 290 мл

-
реакция жүру уақыты 65 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o.,

ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005927

5

15

Қ ансарысуындағы және плазм адағы АСТ белсенділігін ки нет и калық әдіспен анықтауға арналған AST UV L 250, AST UV L 500 реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент 4х100, 2. R2 реагент 2х50

АSТ белсенділігін киЖоқи калық ә діс пен К лини калық хими яның халықаралық федераци ясы (IFCC) ұсынған модификаци яға сәйкес анықтау.

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл және 500 мл

- реакция жүру уақыты 3 минут

- КиЖоқикалық өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005928

5

16

Қ ансарысуындағы және плазм адағы гамма-глутамилтрансфераза белсенділігін ки нет и калық колориметриялық әдіске сәйкес әдістемемен анықтауға арналған Persijn&van der Slik GMT L 250 реагенттер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 4х50, 2. R2 реагент: 1х50

Қансарысуындағы және плазмадағы гамма-глутамилтрансфераза белсенділігін анықтауға Әдіс: киЖоқикалық колориметриялық әдіс Persijn&van der Slik. әдістемемен сәйкес

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл

- реакция жүру уақыты 3 минуты

- КиЖоқикалық өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005929

5

17

Қансарысуындағы және несептегі креатинин ді анықтауға арналған Креатинин CREAT L 500S реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 4х100, 2. R2 реагент: 1х100, 3. R3 стандарт: 1х10

Қансарысуындағы және несептегі креатинин ді анықтау. Әдіс: Яффе бойынша модификация, киЖоқикалық, протеинсіздендіру, сұйық, ready to use. Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы реактив көлемі 500 мл жиынтық

- реакция жүру уақыты 2 минут

- Екі нүктелік киЖоқика бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005930

5

18

Қансарысуындағы гамма-глутамилтрансферазаның (ГГТ) каталитикалық белсенділігін анықтауға арналған GGT 100 реактивтер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив: 1х10, 2. 2 реактив: 4 таблетка, 3. 3 реактив: 1х11

Қансарысуындағы гамма-глутамилтрансферазаның каталитикалық белсенділігін анықтауға . Әдіс: L -гамма -глутамил - 4-нитроанилид пен .

Техникалық сипаттамалар:

-
кем дегенде 100 талдауға арналған

-
реакция жүру уақыты 20 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005931

5

19

Қандағы гемоглобин ді анықтауға арналған Гемоглобин НВ 400 S реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив: 1 құты, 2. 2 реактив: 1 құты

Қандағы гемоглобин ді анықтау . Әдіс: гемоглобинцианид ті стандарт пен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 2000 мл

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

РК-МТ-5№005932

5

20

Қ ансарысуындағы және плазм адағы АЛТ белсенділігін ки нет и калық әдіспен анықтауға арналған ALT UV L 250, ALT UV L 500 реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент 4х50, 2. R2 реагент 1x50, 3. R1 реагент 4х100, 4. R2 реагент 2х50

АЛТ белсенділігін киЖоқикалық әдіспен Клиникалық химияның халықаралық федерациясы (IFCC) ұсынған модификацияға сәйкес анықтау.

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 250 мл және 500 мл

- реакция жүру уақыты 3 минут

- КиЖоқикалық өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005933

5

21

Қ ансарысуындағы , плазм адағы және несептегі альфа-амилаз а белсенділігін анықтауға арналған AМS L 100, AMS L 250 реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент 4х20, 2. R2 реагент 1x20, 3. R1 реагент 4х50, 4. R2 реагент 1х50

А льфа-амилаз а белсенділігін киЖоқикалық әдіспен Клиникалық химияның халықаралық федерациясы (IFCC) ұсынған модификацияға сәйкес анықтау.

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 100 мл және 250 мл

- реакция жүру уақыты 3 минут

- КиЖоқикалық өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005934

5

22

Қансарысуындағы тікелей билирубин ді анықтауға арналған Билирубин BIL D 300 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 1х250, 2. R2 реагент: 1х45, 3. R3 реагент: 1х3

Қансарысуындағы және плазм адағы тікелей билирубин ді анықтау . Әдіс: модифи кацияланған Jendrassik-Grоf. ә діс і.

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы ерітінді көлемі 300 мл

- реакция жүру уақыты 15 минут

- Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005935

5

23

Қ ансарысуындағы және плазм адағы креатинкиназ аның МБ- фракци ясының белсенділігін анықтауға арналған Креатинкиназа СК МВ L 100 реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 8х10, 2. R2 реагент: 2х10

Қ ансарысуындағы және плазм адағы креатинкиназ аның МБ- фракци ясының белсенділігін анықтау . Әдіс: турбодиметри ялық креатинкиназ ан ы ң М субъ бірлігін иммуно тежеумен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы реактив көлемі 100 мл жиынтық

- реакция жүру уақыты 8 минут

-
Т урбодиметри ялық өлшеу ә діс і

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005936

5

24

Қ ансарысуындағы және плазм адағы креатинкиназ а белсенділігін анықтауға арналған Креатинкиназа СК NAC L100 реагент тер жиынтығы

Тіркеу

1. R1 реагент: 4х20, 2. R2 реагент: 1х20

Қ ансарысуындағы және плазм адағы креатинкиназ а белсенділігін анықтау . Әдіс: УФ, Клиникалық химияның халықаралық федерациясы (IFCC) ұсынған модификацияға сәйкес киЖоқи калық .

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы реактив көлемі 100 мл жиынтық

- реакция жүру уақыты 8 минут

- КиЖоқикалық өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005937

5

25

Қансарысуының жалпы байланыстырғыш қабілетін анықтауға арналған TIBC 70 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1.1 реактив 1х10, 2. 2 реактив 2 1 құты

Қансарысуының жалпы байланыстырғыш қабілетін анықтау . Әдіс: трансферин ді қанықтыру және FE 3+ магни й карбонат ы м ен байланыспай сіңіру . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 180 мл

-
реакция жүру уақыты 45 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005938

5

26

Қ ансарысуындағы және плазм адағы лактатдегидрогеназ а белсенділігін анықтауға арналған Лактатдегидрогеназа LD L 100 сұйық реагент і

Тіркеу

1. R1 реагент 4х20, 2. R2 реагент 1х20

Қ ансарысуындағы немесе плазм адағы лактатдегидрогеназ а белсенділігін анықтауға . Әдіс: УФ, киЖоқик алық , биреактив, сұйық .

Техникалық сипаттамалар:

- жұмысшы реактив көлемі 100 мл жиынтық

- реакция жүру уақыты 3 минут

- КиЖоқикалық өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005939

5

27

Қан жағындысының жылдам боялуына арналған Лейкодиф LDF 200 жиынтығы

Тіркеу

1.1 реактив 1х200, 2. 2 реактив 1х200, 3. 3 реактив 1х200, 4. 4 реактив

5 таблетка

Қан жағындысының жылдам боялуы . Әдіс: бекіткішті, азура және эозин бояуларын пайдалану. Техникалық сипаттамалар:

-
бояғыш және бекіткіш көлемі 600 мл жиынтық

- буфер лі шаятын ерітінді көлемі

1250 мл

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o.,

ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005940

5

28

Қ ансарысуындағы АсАТ аминотрансфераз а каталити калық концентраци ясын анықтауға арналған AST 360 реактив тер жиынтығы

Тіркеу

1. 1 реактив: 1х3, 2.2 реактив 2: 1х100, 3. 3 реактив: 1 құты, 4. 4 реактив: 2х50

АсАТ аминотрансфераз а каталити калық концентраци ясын анықтау . Әдіс: Райтман және Френкел ь бойынша модификация. Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 1200 мл

-
реакция жүру уақыты 90 минуты

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005942

5

29

NCTF 135 гиалурон қышқылы + полиревитализ деЖоқін ерітіндінің стериль ді ерітіндісі 3мл-ден № 5

Тіркеу

1. Ішінде гиалурон қышқылы + полиревитализ деЖоқін ерітіндісі бар с терильді ерітінді , инъекци яға арналған, құты 3мл-ден - № 5, 2. Көлемі 1 мл - № 5 еккіштер , 3. Сынамаларды алуға арналған препарат G16 (1,2мм х 40мм) - №5, 4. Емдеуге арналған G30 инелер (0,3мм х 13мм) - №5

М езотерапи я өнімі қартаюға қарсы қолданылады, биологи ялық қалпына келу, мыжылған тері гидратаци ясына немесе беттің сергектігін жоғалтқанда, аздаған әжімдерді өңдеуге арналған. Бір рет қолдануға а рналған.

Жарамдылық мерзімі 2 жыл .

Laboratoires Filorga S.A.S., ФРАНЦИЯ

Қ Р-МТ-5№005943

5

30

NCTF 135 HA – жоғары концентр ацияланған гиалурон қышқылы + полиревитализ деЖоқін ерітіндінің стериль ді ерітіндісі 3мл-ден № 5


 

 

Тіркеу

1. Ішінде жоғары концентр ацияланған гиалурон қышқылы + полиревитализ деЖоқін ерітіндісі бар с терильді ерітінді , инъекци яға арналған, құты 3мл-ден - № 5, 2. Көлемі 1 мл - № 5 еккіштер , 3. Сынамаларды алуға арналған препарат G16 (1,2мм х 40мм) - №5, 4. Емдеуге арналған G30 инелер (0,3мм х 13мм) - №5


 

Мезотерапия өнімі қартаюға қарсы қолданылады, биологиялық қалпына келу, мыжылған теріге қарқынды гидратацияға немесе беттің сергектігін жоғалтқанда, аздаған әжімдерді өңдеуге ересек және тозған теріні бекітуге арналған.

Бір рет қолдануға арналған.

Жарамдылық мерзімі 2 жыл.

Laboratoires Filorga S.A.S., ФРАНЦИЯ

Қ Р-МТ-5№005944

5

31

Қан жинауға арналған "TERUFLEX" құрылған қапшығы 450/400/400мл CPDA-1 (ЦФГА-1) антикоагулянт ерітіндісімен, 16 G x 1,5 (1,60х38 мм) донор инесімен, стерильді, бір рет қолданылатын

Тіркеу

1. Негізгі қапшық 450 мл гемоконсервант CPDA-1, 2 ерітіндісімен . 2 бос қапшық 400 мл-ден, 3. 16G донор инесі

Әрбір жиынтық көлемі 450 мл негізгі қапшықтан, 63 мл гемоконсервант ерітіндісінен және көлемі 400 мл 2 тасымалданатын қапшытан тұрады. Гемоконсервант CPDA-1 адам қанын 450 мл көлемде жинауға арналған, Қапшық бетінің қалыңдығы 0.39+0.02 мм. Түтіктің ішкі диаметрі 3.0+0.2 -0.01 мм. Түтіктің сыртқы диаметрі 4.4+0.2 мм. 16G ине. Донор түтігінің ұзындығы 970+50 мм, 12 бөлікке бөліЖоқін таңбалану. Қанға арналған қапшықтар блистерлі контейнерлерге салынған. Контейнердің төбесі мөлдір үлбірден жасалған. Қанға арналған қапшықтар автоклавтарда мына жағдайларда: температура 118.5 (+2.5, -0.5) 0С

уақыт 15 (+2, -0) мин. қысым 1.5 (+0.2, -0.1) кг/см3 стерильденеді. Қапшықтар бір рет қолдануға арналған. Бұйымның жарамдылық мерзімі жабық блистерлі науада 30 айды құрайды.

Terumo Corporation, ЖАПОНИЯ

Қ Р-МТ-5№005945

5

32

Қан жинауға арналған "TERUFLEX" қапшығы қосарланған 250/200, 350/300, 450/400 мл CPDA-1 (ЦФГА-1) антикоагулянт ерітіндісімен, 16 G x 1,5 (1,60х38 мм) донор инесімен, стерильді, бір рет қолданылатын

Тіркеу

1.Негізгі қапшық 250/350/450 мл гемоконсервант CPDA-1 ерітіндісімен. 2. 2 бос қапшық 200/300/400 мл-ден, 3. 16G донор инесі

Әрбір жиынтық ішінде 35 мл гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 250 мл; ішінде 49 мл гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 350 мл; ішінде 63мл гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 450 мл негізгі қапшықтан және көлемі 200/300/400 мл көшірілетін қапшықтан тұрады. CPDA-1 гемоконсерванты адам қанын 250/350/450 мл көлемде жинауға арналған. Қапшық бетінің қалыңдығы 0.39+0.02 мм. Түтіктің ішкі диаметрі 3.0+0.2 -0.01 мм. Түтіктің сыртқы диаметрі 4.4+0.2 мм. 16G ине. Донор түтігінің ұзындығы 970+50 мм, 12 бөлікке бөліЖоқін таңбалану.

Көшірілетін қапшық түтігінің ұзындығы 470+30 мм, 7 бөлікке бөліп таңбалау.

Қанға арналған қапшықтар блистерлі контейнерге қапталған. Контейнердің төбесі мөлдір үлбірден жасалған. Қанға арналған қапшықтар автоклавтарда мына жағдайларда: температура 118.5 (+2.5, -0.5) 0С

уақыт 15 (+2, -0) мин. Қысым 1.5 (+0.2, -0.1) кг/см3 стерильденеді. Қапшықтар бір рет қолдануға арналған. Бұйымның жарамдылық мерзімі жабық блистерлі науада 30 айды құрайды. .

Terumo Corporation, ЖАПОНИЯ

ҚР-МТ-5№005946

5

33

Қан жинауға арналған "TERUFLEX" қапшығы төртке бөлінген 450/400/400/400 мл CPDA-1 (ЦФГА-1) антикоагулянт ерітіндісімен, 16 G x 1,5 (1,60х38 мм) донор инесімен, стерильді, бір рет қолданылатын


 


 

Тіркеу

1.Негізгі қапшық 450 мл гемоконсервант CPDA-1 ерітіндісімен. 2.3 бос қапшық 400 мл-ден, 3. 16G донор инесі


 


 

Әрбір жиынтық ішінде 63мл гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 450 мл негізгі қапшықтан және көлемі 400 мл-лік көшірілетін 3 қапшықтан тұрады. CPDA-1 гемоконсерванты адам қанын 450 мл көлемде жинауға арналған. Қапшық бетінің қалыңдығы 0.39+0.02 мм. Түтіктің ішкі диаметрі 3.0+0.2 -0.01 мм. Түтіктің сыртқы диаметрі 4.4+0.2 мм. 16G ине. Донор түтігінің ұзындығы 970+50 мм, 12 бөлікке бөліЖоқін таңбалану.

Қанға арналған қапшықтар блистерлі контейнерге қапталған. Контейнердің төбесі мөлдір үлбірден жасалған. Қанға арналған қапшықтар автоклавтарда мына жағдайларда: температура 118.5 (+2.5, -0.5) 0С

уақыт 15 (+2, -0) мин. Қысым 1.5 (+0.2, -0.1) кг/см3 стерильденеді. Қапшықтар бір рет қолдануға арналған. Бұйымның жарамдылық мерзімі жабық блистерлі науада 30 айды құрайды.

Terumo Corporation, ЖАПОНИЯ

Қ Р-МТ-5№005947

5

34

Қан жинауға арналған "TERUFLEX" қапшығы төртке бөлінген 450/400/300/400 мл CPD/SAGM (ЦФГ/САГМ), антикоагулянт ерітіндісімен, 16 G x 1,5 (1,60х38 мм) донор инесімен, стерильді, бір рет қолданылатын

Тіркеу

1.Негізгі қапшық 450 мл гемоконсервант CPDA-1 ерітіндісімен. 2.3 бос қапшық 400 мл-ден, 3. 16G донор инесі

Әрбір жиынтық ішінде 63мл гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 450 мл негізгі қапшықтан және көлемі 400 мл-лік көшірілетін 3 қапшықтан тұрады. CPDA-1 гемоконсерванты адам қанын 450 мл көлемде жинауға арналған. Қапшық бетінің қалыңдығы 0.39+0.02 мм. Түтіктің ішкі диаметрі 3.0+0.2 -0.01 мм. Түтіктің сыртқы диаметрі 4.4+0.2 мм. 16G ине. Донор түтігінің ұзындығы 970+50 мм, 12 бөлікке бөліЖоқін таңбалану.

Қанға арналған қапшықтар блистерлі контейнерге қапталған. Контейнердің төбесі мөлдір үлбірден жасалған. Қанға арналған қапшықтар автоклавтарда мына жағдайларда: температура 118.5 (+2.5, -0.5) 0С

уақыт 15 (+2, -0) мин. Қысым 1.5 (+0.2, -0.1) кг/см3 стерильденеді. Қапшықтар бір рет қолдануға арналған. Бұйымның жарамдылық мерзімі жабық блистерлі науада 30 айды құрайды.

Terumo Corporation, ЖАПОНИЯ

Қ Р-МТ-5№005948

5

35

Қан жинауға арналған "TERUFLEX" қапшығы құрылған 450/400/400 мл CPD/SAGM (ЦФГ/САГМ), антикоагулянт ерітіндісімен, 16 G x 1,5 (1,60х38 мм) донор инесімен, стерильді, бір рет қолданылатын

Тіркеу

1.Негізгі қапшық 450 мл гемоконсервант CPD ерітіндісімен. 2.3 SAGM гемоконсервантымен қапшық 400 мл-ден, 3. Бос қапшық 400 мл-ден 4. 16G донор инесі

Әрбір жиынтық ішінде 63мл CPD гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 450 мл негізгі қапшықтан және 100мл SAGM гемоконсервант ерітіндісі бар көлемі 400 мл-лік көшірілетін қапшықтан тұрады. CPD/SAGM гемоконсервант. Адам қанын 450 мл көлемде жинауға арналған. Қапшық бетінің қалыңдығы 0.39+0.02 мм.

Түтіктің ішкі диаметрі 3.0+0.2 -0.01 мм.

Түтіктің сыртқы диаметрі 4.4+0.2 мм. 16G ине.

Донор түтігінің ұзындығы 970+50 мм, 12 бөлікке бөліЖоқін таңбалану.

Қанға арналған қапшықтар блистерлі контейнерге қапталған. Контейнердің төбесі мөлдір үлбірден жасалған. Қанға арналған қапшықтар автоклавтарда мына жағдайларда: температура 118.5 (+2.5, -0.5) 0С

уақыт 15 (+2, -0) мин. Қысым 1.5 (+0.2, -0.1) кг/см3 стерильденеді. Қапшықтар бір рет қолдануға арналған. Бұйымның жарамдылық мерзімі жабық блистерлі науада 30 айды құрайды. 

Terumo Corporation, ЖАПОНИЯ

Қ Р-МТ-5№005949

5

36

Медициналық гигроскопиялық хирургиялық стерильді мақта: 50 гр, 100гр, 250гр.

Тіркеу


 

Медициналық гигроскопиялық хирургиялық стерильді және стериль ді емес мақтаның жоғарғы сіңіру

қабілеті, жара бөліндісін жеткілікті тиімді сіңіреді және ұстайды, жара жалқығы, сондай-ақ дәрілік препарат ерітіндісімен шыланады. Тегіс құрылымы бар, бөгде заттарсыз, жұмсақ гриф. Қатар қабаттарға оңай таралады. Медициналық практикада басқа медициналық таңғыш заттармен кеңінен қолданады. Медициналық гигроскопиялық хирургиялық стерильді және стерильді емес мақта медициналық талаптарға сәйкес және кеңінен қолдануға арналған. Таңғыш заттар ретінде : мақта дәке таңғыш , мақта шарик тер , білтелер .

"Текстильная компания "Городищенская отделочная фабрика" ЖШҚ , Р ЕСЕ Й ФЕДЕРАЦИЯ СЫ

Қ Р-МТ-5№005950

5

37

М едицин алық стериль ді дәке б инт тер , 5м х 7см; 5м х 10см; 7м х 14см өлшемді

Тіркеу


 

Жалқық бетіне қоюға және сіңіруді бекітуге а рналған (компресси я ). Дәкелер басқа таңғыш заттармен жиынтықта қолдана алады. Медициналық дәке бинттер медициналық талаптарға сәйкес және таңғыш зат рет кеңінен кеңінен қолдануға арналған.

Стерильді дәкелердің жарамдылық мерзімі 5 жыл.

"Текстильная компания "Городищенская отделочная фабрика" ЖШҚ , Р ЕСЕ Й ФЕДЕРАЦИЯ СЫ

Қ Р-МТ-5№005951

5

38

Microlab с пирометр і

Тіркеу

1.Датчик, 2. Т ермопринтер және сыртқы принтер ге арналған қағаз. 3. Ересектер пен балаларға бір реттік қысқыштар , 4. Көп реттік пластик қысқыштар. 5.Бір бағытта қысқыштар, 6. Педиатриялық қысқыштарға арналған адаптер, 7. "SpiroSafe" пульмонологиялық сүзгілер. 8. "PeraSafe" стерuлазиялайтын ұнтақ, 9.Мұрын қысқыштар (қаптамада 5 дана), 10.Калибрлейтін еккіш 3 литр, 11. Бағдарламалық қамтамасыз ету, 12.Микротышқан, 13. USB кабель, 14.Аккумуляторлы батарея, 15. Құрал-жабдықтарға арналған сөмке

Құралдың өлшемі: 134 х 274 х 51,5 мм

Датчик өлшемі: 50 х 60 х 90 мм

Салмағы: 860 гр (2,3 кг сөмкемен)

Жады: 90 толық тестке

Принтер: құрылған, қағаздың ені 110 мм

Датчик: қос бағытты ағын санының датчигі

Дисплей: сұйық кристалды 128 х 64 пиксель

Таралуы: 10 мл – көлемі үшін ағын үшін - 0,03 л/с

Дәлдігі: +/- 3%, ол барлық халықаралық спирометриялық стандартқа сәйкес

ДК қосу: интерфейс RS-232 арқылы

Қоректендіру: торап/зарядталатын никель-кадмий батарея 7,2 В 250 мА/сағат

Cardinal Health 232 U.K. Ltd, ҰЛЫ БРИТАНИЯ

Қ Р-МТ-5№005952

5

39

LOGIQ P6 ультра дыбыс жүйесі диагностика лық медицина лық

Тіркеу

1. Жүйелі блок, 2.Монитор - 15 және 17 дюйм, 3. Э лектр қоректендіру к абел і , 4. S сери ясының бөлікті фаз аланғаннан д атчик тер : 3S (1,5 - 3,6 MHz ), 5S ( 2,2-5,3 Мгц), 7S ( 3,0-8,0 Мгц), 5. C сери ясы конвекс ті д атчик тер : 4C (1,4-5,5 Мгц) 8C (4,0-11,0 Мгц) , 5CS (2,0-6,0 Мгц), 6. L сери ясының түзу д атчик тер : 8L (4,0-10.0 мгц), 9L (3,0-10,0 Мгц), 11 L ( 5-13 Мгц ) I 739 (3,5-10,0 МГц), T739 (3,5-10,0 МГц ), 7. E8C (4,0-11,0 МГц ) , ERB, Bi-plan Probe (4,5-10,0 МГц) , BE9C, Microconvex Bi-plan Probe (4,0-11,0 МГц), E8CS (4,0-11,0 МГц ) с ери ясының микроконвекс ті д атчик тер. 8. Бөлікті фаз аланғаннан д атчик терге арналған , конвекс ті датчик терге арналған , түзу датчик терге арналған , микроконвекс ті датчик терге арналған , көлемді датчик терге арналған б иопси ялы ұштықтар. 9. D сери яның қ ар ы ндаш т ы допплер д атчик тер : 6Dp , 2Dp, 10.Гастроскопи ялық датчик: UG7C (4,0-12,0 МГц) жарық көзімен және бекітілген , 11. С тати калық көлемді көріністерді (3D) және нақты уақыт аралығында көлемді көріністерді алуға арналған арнайы датчик тер (4D): 4D3CL Realtime 4D Convex Probe (2,0-5,0 МГц ) , 4DE7C, Realtime 4D Endocavity Probe (4,0-11,0 МГц), 12. И нтегр ацияланған мұрағаты құрылған жұиысшы станция, 13.DVD/CD R/W қосылғыш , 14.UPS, 15. Жұмысшы станцияны тікелей қосу, 16.DICOM Media, 17. Басқышты басқаратын кешен, 18. ЭКГ модулі, 19. Ақ - қара п ринтер, түрлі - түсті принтер, 20. П ринтер ге берілетін қағаз.

Жиілік диапазон: 150кГц-80МГц, 80МГц-800МГц, 800МГц-2,5 ГГц. Т ок күші -220 В. Қуат -950 ВА. Жиілігі -50/60 Гц. У Д сәулесін 30 см-ге ену тереңдігі . У льтра дыбыстық сәуленің қалыптасуы т ол ық сандық . Сандық канал дардың саны - 14336 кем емес . Динами калық диапазон - 197 Дб кем емес .

К адр лардың ең жоғары жиілігі секундына 800 кадр дан а с а . С кан ерлеу р еж і м і : - В-реж і м; - М-реж і м; - Анатоми ялық М-реж і м (опция); - ЦДК р еж і м; - энергети калық допплер р еж і м і ; - И мпульс ті - толқынды допплер р еж і м і ,

HPRF реж і м і ; - Түрлі - түсті М-реж і м; - тұрақты - т ол қы н допплер р еж і м і (опция)

Стандарт
ты параметр лер : - 80Гб қатты диск; - Триплекс ті реж і м; - Тіндерді а втомат ты оптимизация: АТО; - С пектр дің а втомат ты оптимизация: ASO; - К од талған тіндік гармоник а р еж і м і ; - В иртуаль ді конвекс р еж і м і ; - Емделушілердің деректер баз ас ы н жасауға арналған бағдарлама ;

- HDD және DVD көріністерін мұрағаттау мүмкіндігі; - Тамырлар есептер бағдарламасы; - Кардиологиялық есептер бағдарламасы; - Акушерлік және гинекологияға арналған есептер бағдарламасы; - Урологияға арналған есептер бағдарламасы; - Нақты триплексті режімде допплер спектрінің автоматты қайта есебі; - TruAccess, "шикізат" деректерді өңдеу. Жеткілікті опциялар: - Тұрақты-толқынды допплер режімі;

- Анатомиялық М-режімі; - B-flow - В-режимде қан ағымы визуализациялау; - SRI – түйіршіктену бәсеңдету; - Crossbeam – көп сәулелі құрамды сканерлеу режімі; - Easy 3D; - Advanced 3D; - 4D –нақты уақыт аралығында көлемді сканерлеу режімі; секундына 30 көлемге дейін (4D датчиктер талап етіледі); - Панорамалы сканерлеу (Logiq View); - Контрастылы гармоника (CHA); - 3-ші басқышты пышақ қызметін бағдарламалау мүмкіндігі бар ауыстырғы; - InSite; - Есептер редакторы; - DICOM 3 үйлесімсіздігі; - ECG - модуль; Габариттер: Жоғары 1470мм, Ені - 43 см, Терең 64 см. Салмағы: 80 кг

GE ULTRASOUND KOREA Ltd, КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005953

5

40

Жаңа туылған нәрестелерге қарқынды терапи я жүргізудің GIRAFFE и нкубатор ы

Тіркеу

1. Қорғайтын пердесі және қосу кабел і бар жылытқыш

элементін басқару панелі бар құрылғылар, 2. Көтеретін механизмі бар дөңгелек үстіндегі тұрақ, 3. Қосымша ішкі мөлдір бөлік (қосарлы қабырғылар), 4. Бағыттайтын бекіткішімен және ұстатқышымен, 5. Құрал-жабдықтарды сақтауға арналған жәшік, 6.Мониторлы сөрелер, 7.Инфузиялық тұрақ, 8. Құрылған электронды таразылар, 9.Вакуумды аспиратор, 10. Галогенді шам және жарықты аулақтатқышы бар фототерапияның шамы, 11.Экзаменациялық жарық, 12.Ылғалдылықтың датчигі бар, жылытқыш элементімен ылғалдандыру камерасымен серво-ылғалдатқыш, 13.Оттекті монитор бақылау датчигімен (сақтандырғыштар, бекітетін қысқыштар), 14.Ротаметр (оттегін беруге арналған), 15.Флоуметр, 16.Желдеткіші және газ келтіру жолы бар газараластырғыш блок, 17. Рентген картриджіне арналған науасы бар матрац, 18. Пердесі бар лючоктар, 19.Температура датчигі, тері датчигі, пульсоксиметрия датчигі, 20. Сүзгілер

Микропроцессорлы басқару жүйесі: аппарат қоректендіруді қосқанда және жұмыс істеу кезінде өз бетінше тестілеуді орындайды; Емделуші параметрлерін өлшеу дәлдігі: ±0,3°С@ 30-дан 42°С-ге дейін; 9 В NiMH аккумуляторы. Құрылған таразылар:

жұмысшы диапазон 300г-8000г; дәлдігі ±10; Биіктігі 147-177см;

Алатын алаңы: 114 х 66см; Салмағы 138кг; Еден үстіндегі матрацтың биіктігі 81-111см;

Матрац өлшемі 66 х 48см; Жаңа туылған нәрестеге жетуге арналған есіктер 27 х 78см; Матрацтың иілу бұрышы: ±12 °, біртіндеп реттеу;

Микросүзгі: 0,5мкм-тиімділігі 99,8%;

Қоректендіру көзі: 115В-де 9А, 50/60Гц;

Сақтандырғыштар: (2) Т 3,15А, 250В; (2) Т 2А, 250В.

Ohmeda Medical Inc., АМЕРИКА ҚҰРАМА

ШТАТТАРЫ

Қ Р-МТ-5№005954

5

41

Н аркоз бен - тыныс алдыратын "S/5 Avance" а ппарат ы

Тіркеу

1. Д испле йі бар желдеткіш , 2. TEC 4, TEC 5, TEC 6, TEC 7 буландырғышы , 3. Модульдерге арналған жақтаулар, 4. Түрлі түсті дисплейі бар емделуші мониторы, 5.Модульдер: гемодинамиканы өлшеуге арналған, энтропияны өлшеуге арналған, энцефалограмманы, газталдауын, тіркеуге, ЭКГ түсіруге арналған, нейро бұлшықет өткізгіштігін өлшеуге арналған, биспектральді талауға, инвазивті қысымға арналған, 6.Емделуші мониторының дисплейін бекітуге арналған, 7.Тіркеу модуліне арналған қоғаз, 8. ЭКГ, сатурацияя, инвазивті қысым, газ қоспасы ағыны, оттекті, температуралық ортылық және тері бетінің датчиктері, 9. ЭКГ, миографиялық электродтары, 10. ЭКГ, сатурация датчигінің, тораптың кабельдері, 11. Нейро бұлшықет өткізгіштігін өлшеуге арналған жиынтық, 12. Инвазивті қысымға арналған қалпақшалар, 13. Инвазивті қысымға арналған бір реттік жиынтықтар, 14. Манжета шлангы және әр түрлі өлшемді инвазивті емес қысымның манжеттері, 15.Түтіктер: газды, спирометриялық, жирылыған, 16. Калибровкаға арналған адаптері бар газ, 17. Ересектер мен балалардың спирометрияға арналған D-Lite и Pedi-Lite адаптері, 18. Газды адаптер, 19.Жоғары қысым түтіктерінің жиынтықтары, 20.Емделуші жиектері, 21. Жеңіл тестілейтін,

22. Тыныс алатын қапшықтар, 23. Бір реттік және көп реттік ылғалдандырғыштар, 24. Адаптері бар эвакуация түтігі 25.Көлемді өлшеуге арналған түтіктер жиынтығы, 26. СО2 сіңіргіші, 27.Сіңіргішке арналған сыйымдылықтар сіңіргішімен бірге, 28.Өткізгіштер, 29. Басқарудың басатын платасы, 30. Желдеткішке арналған елтірілер және елтірілерге арналған колба, 31.Сүзгілер: ауаға арналған, ылғалдатқышымен, 32.Флоуметрлер, 33.Суды бөлгіш, 34. Ересек және бала емделушілердің бет пердесі, 35. Газды манометр, 36. Қосуға арналған шлангтар, 37. Ішкі батарея, 38. Оттегін қосымша беретін құрылғы, 39. Монитор, баллондар, сыйымдылықтарды бекітуге арналған құрылғы, 40. Тыныс алу, тыныс шығару және қысымды түсіру к лапан дары

Наркозбен-тыныс алдыратын "S/5 Avance" аппаратында анестезия берудің жаңа технологиясы мен замануилық үйлескен, ықшам дизайн

Тиімді жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Avance желдетуді интеграциялау, газ беру және толық түрлі-түсті 12-дюймді дисплейде газ мониторингі (E және M сериялы тыныстайтын газ модулін қосу есебінен) есебінен қарапайым және ыңғайлы пайдаланылады. Сондай-ақ жүйе газдың үш түрлі типіне дейін электронды қызметпен жабдықталған. Avance жүйесі SmartVent желдету жүйесін пайдаланады тыныстайтын көлемді қалпына келтіру көлемі бойынша мәжбүр желдету режимімен, электронды PEEP режімінде мәжбүр қысым және желдету технологиясын пайдаланады. Аппарат PSVPro,SIMV,PCV-VG,VCV,ABS режимдерінде жұмыс істейді.

Avance жүйесінің құрылымы құрылғының функционалдығын жаңарту және кеңейту мүмкіндігін ескереді, жаңа аппаратураны оңай қосуға және жедету тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Avance аппараты механикалық желдетудің 6 режімін қолданады; " Көлем бойынша мәжбүр желдету (VCV); "Қысым бойынша мәжбүр желдету (PCV); " Көлем/қысымды демейтін ауыспалы синхрондалған желдету (SIMV/PSV); "Қысымды демейтін желдету (PSVPro); "Қысым бойынша демейтін ауыспалы синхрондалған желдету (SIMV-PC); "Көлемі кепілденген қысым бойынша мәжбүр желдету (PCV_VG). Өлшемдер мен

габариттер:

Биіктігі: 134, 5см

Ені: 72cм Тереңдігі: 73см

Салмағы: 125кг

Datex-Ohmeda Inc., АМЕРИКА ҚҰРАМА

ШТАТТАРЫ

Қ Р-МТ-5№005955

5

42

PANDA ашық реанимаци ялық кешені

Тіркеу

1. Д испле йі , басқару панел і бар басқару құрылғысы, 2. Қосатын кабел ьдері бар жылытатын элемент тер , 3. Д атчик тер , таразылар , араластырғыштар , манометр лер , қысымды реттегіштерді қосуға арналған па нел ьдер 4. Құралдарға арналған бағыттағыштар және қосымша медицин алық жабдықтарды бекітуге арналған рельс тер , 5. Ұстатқыштар, газ баллондардың түтітерге, құралдарға арналған қысқыштар мен бекіткіштер, 6. Дөңгелек үстіндегі тұрақтар: бекітіліген негізбен, көтеретін механизмі бар дөңгелек үстінде, 7.Электронды таразылар, 8. Қорғайтын жапқышы бар емделуші жатуына арналған панельдер, 9. Қорғайтын тысы бар матрац, 10. Құрал-жабдықтарды сақтауға арналған жәшіктер мен науалар: бұрышты, рентген кассетаға арналған, 11 Құрал-саймандар сөрелері. 12.Инфузиялық тұрақтар, 13.Емделуші жиегі бір реттік және көп реттік , 14. Тыныс алатын қапшықтар бір реттік және көп реттік, 15.Маскалар: тыныс алатын, анестезиологиялық түрлі өлшемді бір реттік, көп реттік, 16.Түтіктер: тыныстайтын, газ қоспасын алатын, канюлялар, эндотрахеальді, 17.Адаптерлер, коннекторлар, 18.Датчиктер (көп реттік, бір реттік, неонатальді, балалар, ересектер): Температуралық, оттегі, қысымды, бақылау пульсоксиметриялар 19.Кабельдер: емделушінің, ұзартқыш, тамақтану, датчиктерге арналған ДК баланысы, біріктіретін, 20. Бекіткіші бар датчиктерге арналған жылу қайтаратын пластиналар

21.Оттегі, ауа, аспиратора, емделушіге арналған шлангтар,

22.Вакуумды аспираторлар сыйымдылығымен бірге, 23.Араластырғыштар (Оттекті ауа блендерлер), 24.Манометрлер, қысым реттегіштері, 25.Флоуметрлер, 26. Өкпені жасанды желдету аппараты, 27. Желдеткіші, моторы және газ келтіруге жолының газ араластыратын блоктары , 28.Жарық аластататын фототерапия шамдары, 29. Шамдар: экзаменациялық, обсервациялық, галогенді, 30. Бақылау датчиктері бар оттекті мониторлар, 31. Сақтандырғыштар, бекітетін қысқыштар, 32. Перделері бар лючоктар, 33.Электронды блоктар, 34. Басқару пульті, басқыштар, джойстиктер, 35.Ауа, бактериялық, желдеткішті сүзгілер, 36. Галогенді шамы, кабелі мен фиброоптикалық жастықшасымен Biliblanket Plus/Bilisoft фототерапия жүйесі 37. Ларингоскопы бар интубацияланған және интубациялық емес емделушілерге арналған газ қопасын алу жолы

Басқару жүйесі-толық түсті дисплей 16,5 мм; Бақылауға арналған жарықтандыру: 2 галогенді шам 35Вт орташа 0-1500 люкс реттелетін жарығымен; Емшараларға арналған жарықтандыру: 50Вт, орташа 2000 люкс;

Қызыру ріжімі қоректендіру көзін қосқанда автоматты түрде белсенденеді;

Жылытатын элемент 360Вт. Қуат тығыздығы 27 мВТ/см2. Емделуші температурасын өлшеудің дәлдігі ±0,3°С@ 30-дан 42°С-ге дейін;

Температура көрсеткішінің дәлдігі ±0,1°С@ 30-дан 42°С-ге дейін; Салмағы: жұмысшы диапазон 300г-8кг; дәлдігі ±10; Биіктігі 193-218см; ені 64см;

Тереңдігі 119см; Салмағы 100кг; Матрац өлшемі 66 х 48 х 2см; Төсектің сыйымдылығы 14кг; Төсек еңісі: ±12 ° еңісті үздіксіз өлшейтін.

Ohmeda Medical Inc., АМЕРИКА ҚҰРАМА

ШТАТТАРЫ

Қ Р-МТ-5№005956

5

43

Doctor Smile LA5D0 001.1 стоматологи ялық , диод ты л азер і

Тіркеу

1. Негізгі б лок, 2.Опти калық талшық , 3.Эрбиум - ұштықтар , 4.Стоматологи ялық эрбиум- ұстатқыш , 5.Хирурги ялық диод ты ұстатқыш , 6. Диодты ағартатын ұстатқыш, 7.Лазерлі ағартқыш LWS жүйесі, 8. Ұштықтарды орнықтыруға/ кетіруге арналған кілт, 9. Иілген ұштық, 10. Талшықты дайындауға арналған пышақ, 11. Талшыққа арналған кескіш, 12.Қорғайтын көзәйнектер, 13. Қоректендір кабелі, 14.Блокиратор, 15. Аяқ арқылы ажыратқыш, 16.Жапсырма-сәуле түсуі туралы ескерту.

Doctor Smile LA5D0 001.1 стоматологиялық, диодты лазері лазерлі сәулені қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін медициналық құрал, ол қолданатын жерге оптикалық талшық арқылы ауысады. Кішкене өлшемдер мен салмағы, сондай-ақ дөңгелек үстіндегі қоса берілетін шамадан құралды оңай тасымалдауға мүмкіндік береді. Диодты стоматологиялық Doctor Smile LA5D0 001.1 лазерін коагуляция және тіндерді бұзуға арналған кескіш құрал-сайман ретінде, сондай-ақ зарарсыздандырудың терапиялық құрал-сайман ретінде қолданады. Медицинаның әр түрлі саласында және стоматология пайданалануда оңтайлы. Диодты стоматологиялық Doctor Smile LA5D0 001.1 лазері көптеген ғылыми басылымдармен расталатын және ең танымал Университетпен, осы саладағы белгілі дәрігерлер мен сарапшылармен ынтымақтастағы, орташа мәнге ие жадыға енгізілген бірқатар бағдарламалармен жабдықталған. Басқару панелінің арқасында қуат көзінің мәнін пайдаланылатын талшықтарға сәйкес ең кіші 0,1 Вт-тан ең жоғары 5 Вт мәнге дейін өзгертуге болады. Емдеудің жоғары жағымдылығы көптеген операцияларда анестезия пайдалануды төмендетуге мүмкіндік береді. Бұл емделушімен жақсы қатынасты қамтамасыз етеді, әсіресе опрециялық аралсудан қорқатын емделушілерге, сондай-ақ балалармен жұмыс істеу кезінде маңызды. Лазер одан аз жарақаттайтын әдіс, егер дәстүрлі әдістемелермен салыстыратын болсақ, бұл кезде жасушалардың аздап бұзылуы мен гемостаз арқасында қатты қан кетпеуді ескереміз. Лазердің күшті антибактериялды қасиеті бар, сондықтан ол оны қолдану кезінде стерильдейтін және қабынуға қарсы әсерге септігін тигізеді. Лазермен емдеу қолданудың көп жағдайында қысқа мерзімді аралсуды былай қойғанда, емделуші қабылдайын сеанстар санын қысқартады. Толқын ұзындығы 810/980 нм, лазердің шығатын қуаты 5 Ватт, габариттер 26х23х10 см LxPxH, лазер класы IV, мед класы IIB, модель коды 810 LA5D0 001.1

LAMBDA SCIENTIFICA S.p.A., ИТАЛИЯ

Қ Р-МТ-5№005958

5

44

Қан компонент терін жинауға, сақтауға және фото өңдеуге арналған THERAFLEX-MB жүйесі

Тіркеу


 

Қан компонент терін жинауға, сақтауға және фото өңдеуге арналған метилен ді көгі бар THERAFLEX-MB жүйелері қан плазм асындағы вирус тарды зарарсыздандыруға арналған және ұштық, пластмасс түтік, плазм аның ұштығы мен сүзгісінің арасындағы түтіктегі қысқыш, плазм ан ы ң жарғақшалық сүзгісі ("Плазмафлекс"), сүзгіден төмен өтпелі түтіктен төмен орналасқан лиофилиз денген мет илен ді көк ( құрғақ МС таблетка сы ) таблетк алары, пакет тен тыс орналастырылған индикатор ы бар плазм а жинауға арналған пакет, ол плазм асы бар пакет ті екі жағынан да жарықтандыруға мүмкіндік береді. Контейнерлер жүйесінде 85 мкг сусыз метиленді көк бар және ол 235-тен 315 мл-ге дейінгі плазма көлемін өңдеуге арналған. Қан компоненттерін жинауға, сақтауға және фотоөңдеуге арналған THERAFLEX-MB жүйелері тек қан плазмасындағы вирустарды белсенсіздіруге арналған MACOTRONIC жүйесімен бірге ғана қолданылады. THERAFLEX-MB жүйесінің барлық қапшықтары мен жолдары биологиялық инертті материалдардан жасалған. Бумен

стерилизацияланған.

MACOPHARMA S.A., ФРАНЦИЯ

ҚР-МТ-5№005959

5

45

Соруға арналған катетер 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемді, стерильді, бір рет қолданылатын

Қайта тіркеу


 

Соруға арналған катетерлер иілгіштігі жоғары ыстыққа сезімтал медицин алық поливинилхлорид тен жасалған , Luer Hub біріктіргішімен жабдықталған, ұшы ашық және бүйірінде екі тесігі бар .

6 - 20 СН/Fr өлшемімен , 45см ұзындықпен шығарылады ақылаусыз ).

СН/Fr D
Түсі

6 2.0 мм Көгілдір

8 2.7 мм Ашық - көгілдір

10 3.3 мм Қара

12 4.0 мм Ақ

14 4.7 мм Жасыл

16 5.3 мм Қызғылт-сары

18 6.0 мм Қызыл

20 6.7 мм Сары

Этиленоксидпен стерилизациялау

Жарамдылық мерзімі 5 жыл

Bever Medical Industry Co., Ltd., ТАЙЛАНД

Қ Р-МТ-5№005907

5

46

Нелатон к атетер і 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемді, стерильді, бір рет қолданылатын

Қайта тіркеу


 

Нелатон к атетер і шұңқыр және түтіктен тұрады . Түтіктің түсі мөлдір , 2 көлденең көз , кесілген ұшы жабық , бөліктері жоқ.

6 - 20 СН/Fr өлшемімен, 41,5см ұзындықпен шығарылады (шұңқырды қоса).

СН/Fr D Түсі

6 2.0 мм Көгілдір

8 2.7 мм Ашық-көгілдір

10 3.3 мм Қара

12 4.0 мм Ақ

14 4.7 мм Жасыл

16 5.3 мм Қызғылт-сары

18 6.0 мм Қызыл

20 6.7 мм Сары

Этиленоксидпен стерилизациялау

Жарамдылық мерзімі 5 жыл

Bever Medical Industry Co., Ltd., ТАЙЛАНД

Қ Р-МТ-5№005908

5

47

Асқазан сүңгісі 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 28, 30 өлшемді , стерильді, бір рет қолданылатын

Қайта тіркеу


 

Асқазан сүңгілері иілгіштігі жоғары ыстыққа сезімтал медицин алық поливинилхлорид тен жасалған .

LUER HUB
біріктіргішімен жабдықталған , сүңгі ұшынан 1см, 2 см, 4 см, 5см арақашықтықта бүйірінде тесіктері бар. Бүйірінде тесіктері болуы аспирацияны жақсартуды және сұйықтықтарды жылдам енгізуді қамтамасыз етеді. Сүңгілерге оның ұшынан 45, 60, 65, 75см арақашықтық белгілер салынған. Стерилизация әдісі: этиленоксид.

Сүңгілер 6-дан 30 СН/Fr өлшемде, 120см ұзындықта шығарылады.

СН/Fr D Түсі

6 2.0 мм Көгілдір

8 2.7 мм Ашық-көгілдір

10 3.3 мм Қара

12 4.0 мм Ақ

14 4.7 мм Жасыл

16 5.3 мм Қызғылт-сары

18 6.0 мм Қызыл

20 6.7 мм Сары

22 7.3 мм Ақ

24 8.0 мм Ақ

25 8.3 мм Ақ

28 9.3 мм Ақ

30 10,0 мм Ақ Этиленоксидпен стерилизациялау

Жарамдылық мерзімі 5 жыл

 

Bever Medical Industry Co., Ltd., ТАЙЛАНД

Қ Р-МТ-5№005909

5

48

Соруға арналған к атетер , бақыланатын № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 өлшемді , стерильді, бір рет қолданылатын

Қайта тіркеу


 

Соруға арналған к атетер лер иілгіштігі жоғары ыстыққа сезімтал медицин алық поливинилхлорид тен жасалған, LUER HUB біріктіргішімен жабдықталған , ұшы ашық және бүйірінде екі тесігі бар. Fingertip бақылау клапанынынң болуы жасалатын сирету дәрежесін реттеуге мүмкіндік береді.

6 - 20 СН/Fr өлшемді, 53см ұзындықта (бақылауымен) шығарылады.

СН/Fr D Түсі

6 2.0 мм Көгілдір

8 2.7 мм Ашық-көгілдір

10 3.3 мм Қара

12 4.0 мм Ақ

14 4.7 мм Жасыл

16 5.3 мм Қызғылт-сары

18 6.0 мм Қызыл

20 6.7 мм Сары

Этиленоксидпен стерилизациялау

Жарамдылық мерзімі 5 жыл

 

Bever Medical Industry Co., Ltd., ТАЙЛАНД

Қ Р-МТ-5№005910

5

49

Қ ансарысуындағы бета-липопротеин дерді анықтауға арналған Бета-Липопротеин дер BLP 200 р еактив і

Қайта тіркеу


 

Қ ансарысуындағы бета-липопротеин дерді анықтау. Әдіс: турбодиметри ялық гепарин мен және кальци й хлорид і м ен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 500 мл

-
реакция жүру уақыты 15 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

ҚР -МТ-5№005911

5

50

Қ ансарысуындағы темірді анықтауға арналған Темір FE 70 реактив тер жиынтығы

Қайта тіркеу

1. 1 р еактив: 1х40, 2. 2 р еактив: 1х110, 3. 3 р еактив: 1х4, 4. 4 р еактив: 1х110

Қ ансарысуындағы темірді анықтау. Әдіс: батофенантролин мен , протеин сіздендірумен . Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 210 мл

-
реакция жүру уақыты 10 минут

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005912

5

51

Қ ансарысуындағы аминотрансфераз а АлАТ каталити калық концентраци ясын анықтауға арналған АLТ 360 реактив тер жиынтығы

Қайта тіркеу

1. 1 р еактив: 1х3, 2. 2 р еактив: 1х100, 3. 3 р еактив: 1 құты, 4. 4 р еактив: 2х50

А минотрансфераз а АлАТ каталити калық концентраци ясын анықтау. Әдіс: Райтман және Френкел ь бойынша модификация. Техникалық сипаттамалар:

-
жұмысшы ерітінді көлемі 1200 мл

-
реакция жүру уақыты 90 минуты

-
Соңғы нүкте бойынша өлшеу әдісі

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005921

5

52

Несеп компоненттерін жартылай сандық экспресс-анықтауға арналған Альбуфан, Гексафан, Гептафан, Гемофан, Глюкофан, Ундекафан, Диафан, Иктофан, Кетофан, Пентафан, Тетрафан DIA, Трифан ФАН диагностикалық тест-жолақтары, қаптамаларда 50 данадан.

Қайта тіркеу


 

Несеп компоненттерін жартылай сандық экспресс-анықтау . Әдіс: ин витро диагностика. Техникалық сипаттамалар:

- 50
зертеу жүргізуге арналған қаптама

- зертту уақыты 1 минут

Pliva-Lachema Diagnostika s.r.o., ЧЕХ РЕСПУБЛИКАСЫ

Қ Р-МТ-5№005941

5