• Мое избранное

Отправить по почте

Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медициналық мақсаттағы бұйымдар тізбесіҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының “Қазақстан Республикасында

медициналық мақсаттағы бұйымдарды мемлекеттік тіркеу, қайта тіркеу туралы”

2011 жылғы “21”
шілде _

402 _ бұйрығымен бекітілгенр/с

Бұйымның атауы

Дайындаушы-фирма,

өндіруші-ел

Тіркеу нөмірі

Тіркеу жылы

(жыл)

Тіркеу түрі

Қауіп дәрежесi

1

Қатты тіндерді өңдеуге арналған "ЭндоЖи" гельдері мен сұйықтықтарының жинағы (№1, 2, 3, 4)

ВладМиВа тәжірибелік экспериментальді зауыты ЖАҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№001267

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

2

Инелі пластмасс а аппликатор (Кузнецов аппликатор ы )

Венера ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№001272

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

3

Түбір өзектерін пломбалауға арналған Крезодент-ВладМиВа стоматологи ялық рентгеноконтрасты лы материал ы, 25 гр паста

ВладМиВа тәжірибелік экспериментальді зауыты ЖАҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№001908

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

4

Л апароскопи ялық операци яларға арналған , стериль ді Л ХК -"ТЕТ" хирурги ялық титан ды к липс тері, мына өлшемдегі пакеттерде : № 6 орташа , № 6 орташа-үлкен , № 4 үлкен, жатқызуға арналған қалтасы бар

"ТЕТ" ЖШҚ ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002341

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

5

Стоматологиялық диск ұстатқыштар (оң оймалы тіке ұштық үшін) қорапта 100 дана

Казань медициналық құралдар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002424

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

6

Жиынтықтағы Т ТҰ - 30 тетікті бормашин амен жұмыс жасауға арналған тіс техникасының ұштығы

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002425

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

7

С томатологи ялық турбин алы СТ Ұ ф-300-"КМИЗ" ұштығы

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ, РЕСЕЙҚР-ММБ-5№002429

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

8

Тік ұштыққа арналған қатты балқитын тіс б ор лар ы , № 50 қаптамада

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002431

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

9

Бұрыштық бұрылатын ілмегі бар микро қозғалтқыштарға арналған ББМҰ -40 ұштықтары .

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002432

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

10

КрЗ-"КМИЗ" тіс өзегін кеңіткіштер, КУ түрі бұрыштық ұштыққа арналған, ұзындығы 21мм, диамет рі : 015, 020, 025, 030, 035 , №50 қорапта

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002435

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

11

Тіс өзектерін (моляр лар мен премоля рларды ) дәрімен өңдеуге арналған түбірдік қырлы инелер, жиынтықта : №1-6

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002436

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

12

Алдын-ала кесілген тіс коронкаларын, шешілмейтін металл тіс протездерін шешуге арналған және ортодонт тық КСр-01- "КМИЗ" аппара ттардың механи каландырылған қол коронка шешкіштері, жиынтықта

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002437

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

13

Тіс түбірінің өзектерін пломбалауға арналған с томатологи ялық рентгенконтра стылы бактерицид тік ИОДЕНТ - қатайтқыш паста лар жиынтығы , 25г құтыда .

ВладМиВа тәжірибелік экспериментальді зауыты ЖАҚ,

РЕСЕЙ

ҚР-ММБ-5№002827

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

14

Г инекологи ялық Куско айнасы , бір реттік , стериль ді , өлшемдері : S, M, L

Jiangsu Suyun Medical Materials Co., Ltd,

ҚЫТАЙ

ҚР-ММБ-5№003383

5

Қайта тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

15

Емдік б анда ж , 75 -тен 110см -ге дейін., 5 см адымды 8 т үрлі өлшемде

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003515

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

16

Реклинатор ( мүсінді түзеуші ) текстиль дік , 17 т үрлі өлшемде ( бой / кеуде қуысының көлемі ) 135-139/57; 135-139/60; 140-154/65; 140-154/67; 140-154/70; 155-165/72; 155-165/75; 155-165/78; 155-165/80; 166-175/75; 166-175/78; 166-175/82; 166-175/85; 166-175/88; 175-185/91; 175-185/95; 175-185/99

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003516

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

17

Бандаж-корсет, 70 -тен 110см -ге дейін, 5см адымды, 9 т үрлі өлшемде

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003517

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

18

Шат жарығының б андаж ы : оң жақ , сол жақ , екі жақты , 80 -нен 110см -ге дейін, 5см адымды, 7 т үрлі өлшемде

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003518

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

19

Б осанғанға дейінгі б андаж, 80 -нен 120см -ге дейін, 5см адымды, 9 түрлі өлшемде

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003522

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

20

Б осанғаннан кейінгі б андаж, 75 -тен 95см -ге дейін, 5см адымды, 5 түрлі өлшемде

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003523

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

21

Б үйрек б андаж ы , 75 -тен 110см -ге дейін, 5см адымды 8 түрлі өлшемде

Мария ЖШС,

ҚАЗАҚСТАН

ҚР-ММБ-5№003525

5

Қайта тiркеу

1 сыныбы – қауіптің төмен дәрежесімен

22

Бір реттік , антисепти калық , 2 пропанолм ен сіңірілген TROGE-SEPT салфеткалары

Troge Medical GmbH,

ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№008623

5

Тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

23

Аспираци ялық катетер TRO-SUCOCATH plus , өлшемдері 5FG, 6FG 8FG, 10FG, 12FG, 14FG, 16FG, 18FG, 20FG, 22FG, 24FG

Troge Medical GmbH,

ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№008624

5

Тiркеу

2 а сыныбы – қауіптің орташа дәрежесімен

24

Б икарбонат ты гемодиализ ге а рналған "SK-F 213" сұйық қышқылды концентратор , 6л, 10л астаушаларда

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA (Fresenius Medical Care SMAD бөлімшесі ),

ГЕРМАНИЯ

ҚР-ММБ-5№008625

5

Тiркеу

2 б сыныбы – қауіптің көтеріңкі дәрежесіменҚР ДСМ Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті Төрағасының 2011 жылғы “ 21 шілде _ № 402 бұйрығы на сәйкес Мемлекеттік тіркеуге, қайта тіркеуге жатқызылған және Қазақстан Республикасының аумағында медициналық қолдануға рұқсат етілген медициналық мақсаттағы бұйымдар жиынтығыны ң тізбесі

1. № ҚР-ММБ-5№001272р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Шеттері бүгілген қиық немесе поролон қымтағышы бар матадан жасалған шынтақ қойғыш

мәлімет жоқ

Венера ЖШС

Қ АЗА Қ СТАН

2

П олиэтилен м о дульд е р

мәлімет жоқ

Венера ЖШС

Қ АЗА Қ СТАН

2. № ҚР-ММБ-5№002425р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Түтікті бормашина лары м ен жұмыс жасауға арналған тіс техникасының ұштығы

НЗТ-30

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

РЕСЕЙ

2

Аспаптар мен құрал-жабдықтар : ойықты кілт, ма й құйғыш, индустри я л ық И-5А майымен

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

РЕСЕЙ

3. № ҚР-ММБ-5№002429р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

С томатологи ялық турбин алы фрикци ялық патрон ы бар ұштық - 1 дана

НСТф-300

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

РЕСЕЙ

2

Запас бөлшектер : төсем - 1 дана

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

РЕСЕЙ

3

Аспаптар мен құрал-жабдықтар : мандрен - 1 дана , итергіш – 1 дана

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

РЕСЕЙ

4. № ҚР-ММБ-5№002432р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Бұрыштық бұрылатын ілмегі бар микромотор ларға арналған ББ М Ұ -40 ұштығы

НУПМ-40

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

Ресей

2

Аспаптар мен құрал-жабдықтар : мандрен, м ай құйғыш, индустри я л ық И-5А майымен

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

Ресей

5. № ҚР-ММБ-5№002437р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Алып-салғыштар - 4 дана .

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

Ресей

2

Баған

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

Ресей

3

К ілт

мәлімет жоқ

Казань медициналық жабдықтар зауыты ААҚ

Ресей

6. № ҚР-ММБ-5№008624р/с

Жиынтықтың атауы

Үлгi

Өндiрушi

Елі

1

Ашық қайырылған ұшы және екі бүйірлік саңылауы бар п оливинилхлорид ті т үтік

мәлімет жоқ

Troge Medical GmbH

ГЕРМАНИЯ

2

Үлкен саусаққа арналған бақылағыш құрылғысы бар түстік код жалғағышы

мәлімет жоқ

Troge Medical GmbH

ГЕРМАНИЯ