• Мое избранное

Отправить по почте

Приложение

                          к приказу Председателя Комитета 
                          фармацевтического контроля 
                          МЗ РК от « 05 » марта 2008 г № 36         
                          «О внесении изменений в регистрационное 
                          досье медицинской техники и изделий             
                          медицинского назначения, Государственный 
                          Реестр, с выдачей нового регистрационного  
                          удостоверения»                
 Изменения, вносимые в регистрационное досье медицинской техники и изделий медицинского назначения,
 Государственный Реестр, с выдачей нового регистрационного удостоверения.
 

Регистрационное удостоверение (РУ)

Старая редакция лекарственного средства в Государственном Реестре

Новая редакция лекарственного средства в Государственном Реестре

Характер исправлений

РК-МТ-5№00 4304 14 . 09 .200 7

Hualan Tianda Medical Instruments Co,. Ltd, КИТАЙЛанцеты стерильные для однократного применения в упаковке 200 штук

Hualan Tianda Medical Instruments Co,. Ltd, КИТАЙ

Ланцеты стерильные для однократного применения с иглой размерами: 21G, 23G, 26G, 28G, 30G, в упаковке №100, №200

Изменение на именования изделия медицинского назначения , внесение изменений (тип 1) в регистрационное досье, приложение 9, п.2 (прото-кол № 01 /0 8 от 01 феврал я 200 8 года)

                         ҚР ДМ Фармацевтикалық бақылау
                         Комитеті Төрағасының
                         2008 ж. «05» наурыз
    «Медициналық техника және медициналық 
    бұйымның тіркеу құжаттар жинағына, 
    Мемлекеттік тізілімге жаңа туркеу куәлігінін       
    Бере отырып өзгерістер енгізу туралы» 
    № 36 бұйрығына қосымша 
 Медицина техникасы мен медициналық мақсатағы бұйымдардың тіркеу құжаттарына жаңа тіркеу куәлігі беріле отырып, Мемлекеттік тізілімге енгізілген өзгерістер 
 

Тіркеу куәлігі (ТК )

Мемлекеттік тізілімдегі дәрілік заттың ескі редакциясы

Мемлекеттік тізілімдегі дәрілік заттың жаңа редакциясы

Түзету сипаты

КР - МТ - 5 - № 00 4304 14 . 09 .200 7

Hualan Tianda Medical Instruments Co,. Ltd, ҚытайСтерильді ланцеттер бір реттік қолдануға арналған қаптамада 200 дана

Hualan Tianda Medical Instruments Co,. Ltd, Қытай21G, 23G, 26G, 28G, 30G өлшемді инесі бар бір рет қолданға арналған стерильді ланцеттер қаптамада №100, №200

Тіркеу құжаттар жинағына өзгер-тулер енгізе отырып (1 түрдегі), медицина-лық мақсаттағы бұйым атауын өзгерту 9 қосымша, 2 тарау (2008 жылғы 01 ақпан №01/08 хаттама)